Be­sluts­fat­tan­de

På de här sidorna hittar du information om be­sluts­fat­tan­de.

Framsida » Stad och förvaltning » Beslutsfattande

Be­sluts­fat­tan­de

Tornio stads högsta beslutsfattande organ är stadsfullmäktige, med 43 fullmäktige. De fullmäktige och deras suppleanter utses vart fjärde år i kommunalval. Stadsfullmäktige samlas ungefär en gång i månaden.

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och budget och verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen har 11 ledamöter varav stadsfullmäktige väljer ut stadsstyrelsens ordförande och två vice ordförande. Stadsstyrelsen samlas i genomsnitt varannan vecka.

Protokoll, dagordning och tjäns­te­man­na­be­slut

Stadsfullmäktiges- och styrelsens samt nämndernas protokoll och dagordningar samt tjänstemannabeslut publiceras på internet. Innan de publiceras avlägsnas eventuella konfidentiella uppgifter samt personuppgifter som inte är intressanta i sammanhanget. Av protokollet publiceras en justerad och en ojusterad version. Besvärstiden för ett ärende som beslutats inleds dagen efter det justerade protokollet har publicerats.