Kau­pun­gin­val­tuus­to

Kau­pun­gin­val­tuus­to käyttää kaupungin ylintä pää­tös­val­taa.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Päätöksenteko » Kaupunginvaltuusto

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Se päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ja vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää muun muassa kaupunkistrategiasta ja hallintosäännöstä, tulo- ja kiinteistöveroprosenteista, omistajaohjauksen periaatteista, talouden, rahoituksen, varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista sekä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista. Valtuusto myös valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Tornion kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Valtuutettujen määrä perustuu Tornion asukasmäärään. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi.

Kuntalain 14 §: ja Tornion kaupunginhallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää:

 1. kau­pun­ki­stra­te­gias­ta
 2. hal­lin­to­sään­nös­tä
 3. ta­lous­ar­vios­ta ja ta­lous­suun­ni­tel­mas­ta
 4. tulovero- ja kiin­teis­tö­ve­ropro­sen­teis­ta sekä muiden verojen perusteista
 5. omis­ta­jaoh­jauk­sen pe­ri­aat­teis­ta ja kon­ser­nioh­jeis­ta
 6. talouden, rahoituksen, va­ral­li­suu­den hoidon ja si­joi­tus­toi­min­nan perusteista
 7. käyt­tö­omai­suu­den suun­ni­tel­ma­pois­to­jen perusteista
 8. sisäisen valvonnan ja ris­kien­hal­lin­nan perusteista
 9. palveluista ja muista suo­rit­teis­ta perittävien maksujen yleisistä perusteista
 10. ta­kaus­si­tou­muk­sen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 11. jäsenten va­lit­se­mi­ses­ta toi­mie­li­miin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 12. luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ta­lou­del­lis­ten etuuksien perusteista
 13. ti­lin­tar­kas­ta­jien va­lit­se­mi­ses­ta
 14. ti­lin­pää­tök­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä ja vas­tuu­va­pau­des­ta
 15. muista valtuuston pää­tet­tä­vik­si säädetyistä ja määrätyistä asioista.