Tornion kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Se päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ja vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää muun muassa kaupunkistrategiasta ja hallintosäännöstä, tulo- ja kiinteistöveroprosenteista, omistajaohjauksen periaatteista, talouden, rahoituksen, varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteista sekä palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista. Valtuusto myös valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Tornion kaupunginvaltuustossa on 43 valtuutettua. Valtuutettujen määrä perustuu Tornion asukasmäärään. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi.

Kuntalain 14 §: ja Tornion kaupunginhallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää:

 1. kaupunkistrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista
 5. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeista
 6. talouden, rahoituksen, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteista
 8. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 9. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 10. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 11. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 12. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 13. tilintarkastajien valitsemisesta
 14. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 15. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Sivun alkuun