Var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut

Var­hais­kas­va­tuk­sen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hy­vin­voin­tia.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Varhaiskasvatuspalvelut

Var­hais­kas­va­tus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana. Torniossa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on normi 1.8.2017 alkaen. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Hoi­toai­ko­jen il­moit­ta­mi­nen

DaisyFamily on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.