Sidonnaisuudet

Tällä sivulla esitetään

1. Kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
2. Valtuuston varsinaisten jäsenten vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset.
Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Tietoa kuntalain § 84 mukaisista sidonnaisuusilmoituksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • teknisten palvelujen lautakunnan, Meri-Lapin ympäristölautakunnan, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston jäsenet ja varajäsenet

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sivun alkuun