Si­don­nai­suusil­moi­tuk­set

Si­don­nai­suusil­moi­tus ei poista vel­vol­li­suut­ta ilmoittaa es­teel­li­syy­des­tään kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Päätöksenteko » Sidonnaisuusilmoitukset

Si­don­nai­suu­det

Tällä sivulla esitetään

1. Kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
2. Valtuuston varsinaisten jäsenten vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset.
Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Tietoa kuntalain § 84 mukaisista si­don­nai­suusil­moi­tuk­sis­ta

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jat
  • kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lau­ta­kun­tien ja niiden jaostojen pu­heen­joh­ta­jat, va­ra­pu­heen­joh­ta­jat ja esittelijät
  • teknisten palvelujen lautakunnan, Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan, Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­ter­veys- ja jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton jäsenet ja varajäsenet

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Si­don­nai­suusil­moi­tuk­sen tekeminen

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.