Maaseudun palvelut

Tornion maa­seu­tua­lue on hyvinvoivaa ja kehittyvää. Alue on Lapin suurin mai­don­tuo­tan­toa­lue. Myös nau­dan­li­han­tuo­tan­to on merkittävää.

Etusivu » TYÖ JA ELINKEINOT » Elinkeinopalvelut » Maaseudun palvelut

Tornio – lännen suurin kar­ja­kau­pun­ki

Tornion kaupungin alueella on hyvinvoiva ja kehittyvä maaseutu, aktiivitiloja on noin 125. Alue on Lapin suurin maidontuotantoalue 20 miljoonalla litrallaan (vuonna 2019). Yli viidesosa koko Lapin maidontuotannosta tuotetaan Torniossa. Keskimäärin maitoa tuotetaan yli 520 000 litraa/tila/vuosi. Lapin keskiarvo on noin 370 000 litraa/tila/vuosi.

Naudanlihantuotanto on myös merkittävää. Lihantuotanto on lähes kaksinkertaista verrattuna toiseksi suurimman naudanlihaa tuottavan Lapin kunnan tuotantoon, muiden kuntien jäädessä vielä kauemmaksi. Torniossa on vahvoja lammas- ja naudanlihatuotantotiloja, jotka myös jalostavat tuotteita myyntiin.

Torniossa uskalletaan myös investoida maatalouteen. Nuoria tuottajia on suhteessa paljon, alle 40-vuotiaita on vielä 23.

Maatalouden tuki ja ke­hit­tä­mi­nen

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on hallinnoida sekä vastata kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä yhteistyössä maaseutuviraston kanssa Tornion, Simon, Tervolan, Kemin, Keminmaan, Ranuan ja Rovaniemen alueella.

Maaseutuhallinto auttaa muun muassa tilakauppojen ja maatilojen sukupolvenvaihdosten suunnittelussa sekä muissa tilojen kehittämisasioissa. Kehittämistyöhön kuuluu myös kaupungin myöntämien avustusten hallinnointi käytettävissä olevan määrärahan puitteissa viljavuustutkimus-, viljelysuunnitelma- ja jalostussuunnitelmakustannuksiin sekä taloudellisuuslaskelmiin. Lisäksi tuetaan maksullista lomitusta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Tornion toimipaikka sijaitsee Raatihuoneen sivurakennuksessa osoitteessa Hallituskatu 9. Tiloissa työskentelee yksi maaseutupalvelujen asiantuntija kokopäiväisesti sekä toinen asiantuntija joka keskiviikko. Asiantuntijoiden osaaminen on kaikkien torniolaisten maanviljelijöiden ja maaseudun kehittäjien käytössä. Vahvistamme maaseudun kehittämistä koko Tervolan yhteistoiminta-alueella, joten olethan yhteydessä jos sinulta löytyy ideoita maatalouden tai laajemmin maaseudun kehittämiseen Torniossa.

Pohjois-Suomen lo­mi­tus­pal­ve­lut

Tornio kuuluu Pohjois-Suomen lomituspalveluihin, jota hallinnoi vuoden 2023 alusta alkaen Muhoksen kunta. Kaikki maatalousyrittäjien lomitukseen liittyvät yhteydenotot hoidetaan keskitetysti asiakaspalvelijan kautta. Lomituspalveluohjaajille ei soiteta enää suoraan. Lomituspalveluohjaajat voivat kuitenkin olla asiakkaaseen tarvittaessa yhteydessä puhelimitse.

  • Asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­ro on 08 5587 0400 (arkisin klo 9-15)
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te on lomitus@muhos.fi

Lomitussuunnitelmat ja sijaisapuhakemusten liitteet tulee lähettää turvasähköpostilla verkossa osoitteessa turva-muhos.jict.fi. Vastaanottajaksi valitaan lomitus@muhos.fi.

Lomituspyynnöt voi tehdä myös Lomitusnetissä osoitteessa mela.fi/asiointipalvelut.

Tornion kaupungin maaseudun ke­hit­tä­mis­mää­rä­ra­hat

Tornion kaupunki myöntää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomäärärahojen puitteissa maaseudun kehittämismäärärahoja (KH 23.1.2012 § 26), jotka on suunnattu maatalouselinkeinon edistämiseen. Tukea myönnetään arvonlisäverottomista hinnoista.

Torniossa voit saada kehittämisrahoitusta seuraaviin kohteisiin:

  • Vil­ja­vuus­tut­ki­mus: näytteiden tut­ki­mus­mak­sus­ta 50 %
  • Viljely­suunnittelu: viljelyn ja lan­noi­tuk­sen suunnittelu kustan­nuk­sista 50 %
  • Ja­los­tus­suun­ni­tel­ma; nautakarjan ja lampai­den jalostus­suunnitel­ma kus­tannuksista 50 %
  • Tilan oma atk-ohjelmalla tehty ja­los­tus­suun­ni­tel­ma; nauta­karjan ja lam­paiden jalos­tus­suun­ni­tel­ma kus­tan­nuk­sis­ta 50%
  • Likvit ym. ta­lou­del­li­suus laskelmat; tilojen sukupolven vaih­doksis­sa tarvit­tavat laskelmat ja in­ves­toin­ti­tu­ki hakemuk­siin tarvittavat laskelmat 50 %

Tornion kaupunki tukee  tuettua maksullista lomittaja-apua käyttäviä maatalousyrittäjiä vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Tukeen ei ole erillistä hakua, maataloustoimisto maksaa tuen samansuuruisena €/tunti, kaikille tuettua maksullista lomitusta käyttäneille. Tuki maksetaan kalenterivuoden aikana käytetyistä tunneista. Ota yhteyttä maataloustoimistoon jos käytät tuettua maksullista lomittaja-apua ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet:

  • Maa­seu­tusih­tee­ri Katja Äijälä, p. 040 480 6052
  • Toi­mis­to­sih­tee­ri Ritva Ojala, p. 050 597 1162