Ra­ken­nus­lu­pa

Rakennuksen ra­ken­ta­mi­seen, laa­jen­ta­mi­seen tai muut­ta­mi­seen tarvitaan ra­ken­nus­lu­pa.

Ra­ken­nus­lu­van hakeminen

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen ra­ken­ta­mi­seen
 • rakennuksen laa­jen­ta­mi­seen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- ja muu­tos­työ­hön, joka on ver­rat­ta­vis­sa rakennuksen ra­ken­ta­mi­seen tai työllä voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien tur­val­li­suu­teen tai ter­vey­del­li­siin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen olennaiseen muut­ta­mi­seen.

Rakennuslupaa varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 1. ra­ken­nus­lu­pa­ha­ke­mus
 2. pää­pii­rus­tuk­set
 3. selvitys ra­ken­nus­pai­kan omistus- ja hal­lin­ta­oi­keu­des­ta
 4. selvitys naapureille il­moit­ta­mi­ses­ta
 5. ra­ken­nus­han­keil­moi­tus
 6. iIlmoitus pää­suun­nit­te­li­jas­ta
 7. ra­ken­nus­töi­den vastaavien työn­joh­ta­jien hakemukset
 8. ener­gia­to­dis­tus ja -selvitys (tar­vit­taes­sa)
 9. selvitys maapohjan kan­ta­vuu­des­ta
 10. liit­ty­mis­ha­ke­mus + sopimus vesijohto- ja vie­mä­ri­verk­koon liit­ty­mi­ses­tä + ase­ma­piir­ros + johtokartta (tar­vit­taes­sa)
 11. suun­nit­te­lu­tar­ve-/poik­kea­mis­pää­tös asemakaava-alueen ul­ko­puo­lel­la uusille ra­ken­nus­pai­koil­le (haja-asutusalue).