Nuohous Torniossa

Nuohous on määrävälein suoritettava lakisääteinen toimenpide. Pelastuslain 22 §:n nojalla vastuu siitä, että tulisijat ja savuhormit tulevat nuohotuksi, on kiinteistön omistajalla ja haltijalla sekä huoneiston osalta huoneiston haltijalla. Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara.

Nuohooja on kiinteistön omistajan paloturvallisuuden varmistaja ja asiantuntija. Tulisijojen ja savuhormien puhdistuksen yhteydessä nuohooja tarkastaa tulisija- ja hormirakenteiden kunnon, suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin ja materiaaleihin sekä tikkaat ja kattosillat. Lisäksi nuohooja opastaa ja neuvoo mm. tulisijojen oikeaan käyttöön. Havaitut puutteet ja viat merkitään nuohoustyöstä annettavaan todistukseen sekä ilmoitetaan alueen pelastusviranomaiselle.

Säännöllinen, ammattitaidolla tehty nuohous on osa hyvää kiinteistönpitoa. Paloturvallisuuden lisäksi sen tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi.

Nuohouksen järjestäminen

Nuohouspalvelujen järjestämisestä päättää pelastuslain 39 §:n mukaan alueen pelastustoimi. Lapin pelastuslaitoksen alueella on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pelastuslaitos on tehnyt alueellaan nuohouspalvelusopimukset itsenäisinä yrittäjinä toimivien piirinuohoojien kanssa nuohouspiireittäin. Ensisijaisesti käytetään oman asuinalueen piirinuohoojaa tai tämän palveluksessa olevaa nuohoojaa, muussa tapauksessa nuohousta varten tulee olla pelastuslaitoksen lupa. Muut kuin alueen pelastustoimen valitsema nuohooja tai nuohousliike ei voi suorittaa virallista nuohousta kyseisen nuohouspiirin alueella.

Piirinuohous

Piirinuohooja suorittaa nuohoustyöt alueellaan oma-aloitteisesti ilman asiakkaitten erillisiä työtilauksia. Nuohouksen ajankohdasta ilmoitetaan kirjallisesti tai se sovitaan suullisesti kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtää ilmoitettu nuohous hänelle paremmin sopivaan ajankohtaan. Kustannusten säästämiseksi ja nuohoojan työjärjestelyjen tehostamiseksi on kuitenkin toivottavaa, että nuohouksen uusi ajankohta sopii kummallekin osapuolelle.

Jos nuohooja ei ole käynyt vaadituin aikavälein, on kiinteistön omistajan tai haltijan huolehdittava nuohouksen tilaamisesta.

Nuohouskerrat

Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa asetuksessa (539/2005).

Kerran vuodessa nuohotaan käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla, raskasöljyllä toimiva tai yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. Kerran vuodessa nuohotaan myös muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen käyttöönottoa.

Nuohousmaksut

Alueen nuohoustaksasta päättää Lapin liiton pelastuslautakunta. Pelastuslautakunnan vahvistama arvonlisäverollinen nuohoustaksa Lapin pelastuslaitoksen läntisellä alueella on 3.3.2017 §11 alkaen 0,78 € / yksikkö (alv. 24 %).

Nuohousmaksun perusteena on nuohoustyössä kertynyt yksikkömäärä ja nuohousyksikön hinta. Nuohoustyön yksikkökertymä perustuu Nuohousalan Keskusliitto ry:n suositukseen.

Esimerkki nuohousmaksusta:

Asuinrakennus, jossa on varaava takka ja puukiuas sekä näitä varten yksi kaksihorminen savupiippu (korkeus 7 m). Nuohouksen ajankohta on sovittu nuohoojan kierroksen mukaisesti, ei lisätöitä.

  • tulisijat: varaava takka 15 yksikköä, puukiuas 15 yksikköä
  • savupiippu: ensimmäinen pystyhormi 20 yksikköä, toinen 5 yksikköä
  • maksu: 55 yksikköä x 0,78 € / yksikkö = 42,90 €

Nuohoukseen valmistautuminen

Nuohouksen aikana on kiinteistön omistajan, haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön oltava paikalla huolehtimassa, että nuohooja voi tehdä työnsä sekä avustamassa nuohoojaa alkuvalmisteluissa (sisäänpääsy, kotieläinten huomioiminen, tulisijoissa ei tulta, ilmastoinnin poiskytkentä, tavaroiden siirtäminen pois nuohoustyön edestä, tuhkalle varattuna metallinen tuhka-astia, saunan vesipata tyhjennetty).

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit voidaan kaikkina vuodenaikoina nuohota esteettä ja että kiinteistön savupiipulle johtavat tikkaat ja katolla olevat kulkusillat ovat kunnolla kiinni ja riittävän tukevat.

Nuohoustyö sisältää

  • valmistelutoimet
  • tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen
  • tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen
  • tukkeutuneen savuhormin avaamisen
  • savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkastuksen
  • nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoittamisen

Muista töistä voidaan sopia erikseen.

Tulisijan sen hormien ja ilmanvaihdon on työn suorituksen jälkeen oltava samassa käyttövalmiudessa kuin ennen nuohousta.

Nuohoustyöstä annettava todistus

Nuohoustyöstä annetaan kirjallinen todistus, johon merkitään mm. kohteessa tehdyt toimenpiteet ja siellä havaitut puutteet ja viat.

Saako nuohota itse?

Tulisija ja savuhormeja voi puhdistaa itse tarpeen mukaan, mutta lakisääteinen nuohous on piirinuohoojan tehtävä.

Nuohouksen valvonta

Lapin pelastuslaitoksen alueella nuohousta valvovat paikalliset pelastusviranomaiset. He ottavat vastaan palautetta nuohous-toiminnasta. Pelastuslaitos ja piirinuohoojat toimivat yhteistyössä. Nuohoojat tiedottavat pelastusviranomaisia kiinteistöissä olevista puutteista sekä mahdollisista nuohouksesta kieltäytymisistä. Pelastusviranomaisten tehtävänä on kehottaa puutteiden korjaamiseen ja nuohouksesta kieltäytymisestä luopumiseen. Kieltäytymiskierteessä asia siirtyy Peräpohjolan poliisin käsiteltäväksi.

 

Sivun alkuun