Asumisen tuet

Asumiseen, ra­ken­ta­mi­seen ja pe­rus­kor­jauk­siin on mahdollista saada erilaisia tukia.

Asumisen tuen eri muodot

Asumiseen ja sen tukemiseen on eri muotoja eri viranomaisilla.

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

  • Vuokra- ja omis­tusa­sun­toon pie­ni­tu­loi­set voivat saada yleistä asumistukea.
  • Pie­ni­tu­loi­nen eläk­keen­saa­ja voi saada eläk­keen­saa­jan asumistukea.
  • So­ti­la­sa­vus­tuk­sen asu­mi­sa­vus­tus­ta voi saada ase­vel­vol­li­nen ja sitä voidaan maksaa myös ase­vel­vol­li­sen omaiselle.
  • Opintotuen asumislisää voi saada ulkomailla ja Ah­ve­nen­maal­la opiskeleva, joka asuu vuokralla. Suomessa kan­san­opis­tos­sa, liikunnan kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa tai Saa­me­lai­sa­lu­een kou­lu­tus­kes­kuk­ses­sa opiskelevat, jotka opiskelevat mak­sul­li­sel­la linjalla ja asuvat op­pi­lai­tok­sen asuntolassa sekä ah­ve­nan­maa­lai­set opiskelijat.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Kor­ko­tu­ki­lai­nat ja avustukset yleis­hyö­dyl­li­sil­le yhteisöille

Yleishyödylliset asuinyhteisöt voivat saada valtion korkotukea vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen (lisätietoja) sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen hankkimiseen (lisätietoja).

Kor­jausa­vus­tuk­set

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää edelleen korjausavustuksia:

  • avustus iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen kor­jaa­mi­seen
  • avustus ta­lo­yh­tiöl­le liik­ku­mi­ses­teen pois­ta­mi­seen
  • avustus hissin ra­ken­ta­mi­seen his­sit­tö­mään ker­ros­ta­loon

Lisätietoja antaa tarvittaessa tarkastusinsinööri Anne Kekonen, p. 040 558 9762.

Kor­jausa­vus­tus­ten tulorajat kor­keam­mik­si

Valtioneuvosto on päättänyt asetusmuutoksesta, jolla korotetaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen.

Jatkossa korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 50 % ja tietyissä tilanteissa enintään 70 % suunnitelluista kohtuullisista korjauskustannuksista.

His­sia­vus­tuk­set

Hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ole hissiä ennestään, myönnetään valtion varoista avustusta enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta myönnetään myös muuhun toimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja asunnoista niiden yhteistiloihin. Myös apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia, käyttävien tulisi päästä hissiin.

Hissin rakentamista ja liikkumisesteiden poistamista koskevilla avustuksilla on jatkuva hakuaika. Avustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista.