Osallistu ja vaikuta

Kun­ta­lai­sil­la on useita mah­dol­li­suuk­sia vaikuttaa ko­ti­kun­tan­sa asioihin sekä esittää mie­li­pi­teen­sä ja eh­do­tuk­sen­sa kaupungin hen­ki­lös­töl­le ja päättäjille.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta Torniossa

Kuntalaisilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa kotikuntansa asioihin sekä esittää mielipiteensä ja ehdotuksensa kaupungin viranhaltijoille ja päättäjille. Tälle sivulle on koottu osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatapoja.

Voit vaikuttaa virallisia väyliä pitkin tai osallistua esimerkiksi kansalaistoimintaan. Voit esimerkiksi äänestää yleisissä vaaleissa, seurata päätöksentekoa, ottaa kantaa ja osallistua julkiseen keskusteluun, tehdä kuntalaisaloitteita ja esittää kysymyksiä kaupungin palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyen.

Voit myös osallistua osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Jos haluat antaa palautetta, esittää kysymyksiä tai tehdä toimenpide-ehdotuksia kaupungin palveluista, voit käyttää palautepalveluamme. Käsittelemme palautteet mahdollisimman pian.

Kaupungin yh­teis­työ­eli­met

Torniossa toimii useita asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tukevia yhteistyöelimiä. Tornion nuorisoneuvosto on asiantuntija nuoria koskevassa päätöksenteossa. Tornion vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama päättäjien, viranomaisten ja vammaisten kuntalaisten yhteistyöelin. Tornion ikäihmisten neuvosto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on välittää ikäihmisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja toimintaan. Torniossa toimii myös kylien neuvosto.

Osal­lis­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen periaatteet Torniossa

Osallisuusmalli kokoaa osallistumisen ja vaikuttamisen periaatteet ja tavat Torniossa. Osallisuusmallin tavoitteena on kutsua ja rohkaista asukkaita ja yhteisöjä osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Vahvistamalla osallisuutta vahvistamme torniolaisten hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa. Ole aktiivinen, osallistu ja vaikuta!

Oikea-aikaisuus

Tarvitsemme kuntalaisia, henkilöstöä sekä muita ryhmiä mukaan palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa, jotta osallistujien panoksella on aidosti merkitystä. Asetamme osallistamiselle selkeät ja käytännölliset tavoitteet, jotta kuntalaisten kiinnostus osallistua palveluidensa kehittämiseen kasvaa.

Mut­kat­to­muus

Osallistuminen ja vaikuttaminen Torniossa on helppoa ja mahdollista monin eri tavoin, ja tietoa asioista on saatavilla sekä perinteisissä että digitaalisissa kanavissa. Pyrimme tavoittamaan kaikki kuntalaiset heitä puhuttelevalla viestinnällä.

Maailma muuttuu, mutta me pysymme ajan hermolla. Kokeilemme rohkeasti erilaisia osallistumisen tapoja ja uudistamme niitä joustavasti, jotta pystymme vastaamaan kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Ih­mi­sen­nä­köi­nen ja minulle sopiva

Huomioimme osallistamisessa kaikenlaiset torniolaiset tasa-arvoisesti. Pyrimme tekemään vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta saavutettavaa ja esteetöntä, jotta jokaiselle löytyisi itselle sopivat tavat ja kanavat vaikuttaa ja osallistua. Näin kaikilla torniolaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa omaa arkeaan koskeviin asioihin.

Rohkeasti omanlainen

Tornio on juuri omanlaisensa – ihmisen kokoinen kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olevansa kotonaan. Omaa arkielämää koskettavat asiat kiinnostavat meistä jokaista ja motivoivat osallistumaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Siksi osallistaminenkin on Torniossa huolella suunniteltua ja hyvin kohdennettua. Osallistumisen ja vaikuttamisen merkitys syntyy vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja kaupunkiorganisaation välillä.