Poikkeamislupa

Kunta voi myöntää poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella.

Poikkeamislupa tarvitaan muun muassa jos:

  • poiketaan asemakaavasta (rakennusoikeus, kerrosluku, rakennusalueen raja tms.)
  • rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Suunnittelutarveratkaisu

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Ranta-alueiden suunnittelutarve ratkaistaan poikkeamismenettelyn kautta.

Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  1. suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemus
  2. asemapiirros
  3. selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  4. selvitys naapureille ilmoittamisesta.

Hakemukset toimitetaan kyseisen kunnan rakennusvalvontaan.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkemisen tarve ratkaistaan rakennusvalvonnassa.

Sivun alkuun