Suun­nit­te­lu­tar­ve- ja poik­kea­mis­lu­pa

Hanke voi vaatia suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sun tai poik­kea­mis­lu­van ennen kuin sille voidaan myöntää ra­ken­nus­lu­pa.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Rakennusvalvonta » Rakentamisen luvat » Suunnittelutarve- ja poikkeamislupa

Poik­kea­mis­lu­pa

Kunta voi myöntää poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n perusteella.

Poikkeamislupa tarvitaan muun muassa jos:

  • poiketaan ase­ma­kaa­vas­ta (ra­ken­nusoi­keus, kerrosluku, ra­ken­nusa­lu­een raja tms.)
  • rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista oi­keus­vai­kut­teis­ta yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyt­tä­mi­ses­tä ra­ken­nus­lu­van myöntämisen perusteena.

Suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Ranta-alueiden suunnittelutarve ratkaistaan poikkeamismenettelyn kautta.

Suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  1. suun­nit­te­lu­tar­ve- ja poik­kea­mis­lu­pa­ha­ke­mus
  2. ase­ma­piir­ros
  3. selvitys ra­ken­nus­pai­kan omistus- ja hal­lin­ta­oi­keu­des­ta
  4. selvitys naapureille il­moit­ta­mi­ses­ta.

Hakemukset toimitetaan kyseisen kunnan rakennusvalvontaan.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkemisen tarve ratkaistaan rakennusvalvonnassa.