Toi­men­pi­de­lu­pa

Esimerkiksi ra­ken­nel­mien, jul­ki­si­vu­muu­tos­ten tai maalämmön tekemiseen tarvitaan toi­men­pi­de­lu­pa.

Toi­men­pi­de­lu­van hakeminen

Toimenpideluvanvaraisia toimenpiteitä ovat:

 • rakennelman ra­ken­ta­mi­nen (esim. katos)
 • kiin­teis­tö­koh­tai­sen jä­te­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen tai muuttaminen
 • jul­ki­si­vu­muu­tos
 • mai­nos­toi­men­pi­de
 • aidan tai kadun reu­nus­muu­rin ra­ken­ta­mi­nen
 • asuin­huo­neis­ton yh­dis­tä­mi­nen tai jakaminen
 • maa­läm­pö­kai­von poraaminen tai läm­mön­ke­ruu­put­kis­ton asentaminen
 • kau­pun­ki­ku­vaan tai ympäristöön mer­kit­tä­väs­ti vaikuttavan au­rin­ko­pa­nee­lin tai -keräimen asentaminen.

Toimenpidelupaa varten tarvittavat asiakirjat:

 1. lupahakemus
 2. pää­pii­rus­tuk­set
 3. selvitys ra­ken­nus­pai­kan omistus- ja hal­lin­ta­oi­keu­des­ta
 4. naapurin kuuleminen soveltuvin osin.

Toimenpiteestä riippuen voidaan vaatia myös muita asiakirjoja. Saat lisätietoa tarvittavista asiakirjoista rakennusvalvonnasta.