Viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa viranhaltijoittain ryhmiteltynä jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella.

Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999, sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, henkilötietolaki 532/1999, sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, potilaslaki 785/1992, laki julkisista hankinnoista 1397/2016).

Päätökset ovat kokonaan nähtävänä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.

Viranhaltijapäätökset

Sivun alkuun