Viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa palvelualoittain ryhmiteltynä jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella.

Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki § 621/1999, sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, henkilötietolaki § 532/1999, sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, potilaslaki § 785/1992, laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Päätökset ovat kokonaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.

Ryhdymme julkaisemaan viranhaltijapäätökset verkossa helmikuun 2018 aikana.

Sivun alkuun