Taiteen perusopetus

Tornion kan­sa­lais­opis­ton tai­de­kou­lus­sa voi opiskella tanssia, teat­te­ri­tai­det­ta, musiikkia, ku­va­tai­det­ta ja kä­den­tai­to­ja taiteen pe­rus­o­pe­tuk­sen yleisen oppimäärän ope­tus­suun­ni­tel­man mukaan.

Taiteen peruspetus

Huom! Niiden kuvataiteen, tanssin, musiikin ja teatteritaiteen jatkavien oppilaiden, jotka ovat keväällä antaneet jatkamisilmoituksen opettajilleen tai opiston toimistoon, ei tarvitse ilmoittautua syksyllä. Muut ilmoittautuvat opinto-ohjelmassa olevan ohjeen mukaan.

Tornion kan­sa­lais­opis­ton taidekoulu

Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja kädentaitoja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.

Taiteen perusopetusta on tarjolla sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppijoille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävänä on myös kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppija tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin eri taiteenalojen jatko-opintoihin.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen (TPO) tavoitteena on tarjota suunnitelmallista, tavoitteellisesti etenevää teatteritaiteen, tanssin, musiikin ja kuvataiteen opetusta, joka tukee lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehitystä ja antaa taiteenalakohtaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia ilmaista itseään ja toimia ryhmässä. TPO antaa myös valmiuksia hakeutua alan jatko-opintoihin. Tornion kansalaisopisto toteuttaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Taideaineiden opiskeluun kuuluu myös esiintyminen erilaisissa tilaisuuksissa ja omien töiden esittely näyttelyissä.

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen (ATPO) tehtävänä on antaa valmiuksia hakeuduttaessa aloille, joissa tarvitaan kuvallisia taitoja sekä syventää kuvataiteellista osaamista omassa harrastuksessa. Uusi opintoryhmä aloittaa syksyllä 2017. Opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 500 oppituntia, joihin sisältyy 10 opintokokonaisuutta. Opintojen suoritusaika on noin 3 vuotta. Opiskelu on iltaopiskelua sisältäen joitakin viikonloppukursseja.