Häi­riö­ti­lan­teet ja omatoiminen va­rau­tu­mi­nen

Omatoiminen va­rau­tu­mi­nen on yk­sit­täis­ten kan­sa­lais­ten, yritysten, laitosten ja ta­lo­yh­tiöi­den val­mis­tau­tu­mis­ta erilaisia on­net­to­muuk­sia, eri­tyis­ti­lan­tei­ta ja poik­keus­o­lo­ja varten.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Vesi-, sähkö- ja jätehuolto » Häiriötilanteet ja omatoiminen varautuminen

Omatoiminen va­rau­tu­mi­nen erilaisiin häi­riö­ti­lan­tei­siin

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään häiriötilanteissa itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta.

Kolmen päivän kotivara

Kotivaraan kuuluu tarvikkeita, joita tarvitaan päivittäin, esimerkiksi vettä ja ruokaa. Ruokaa ja juomaa on hyvä olla varastossa niin paljon, että koko perhe pärjää sen varassa ainakin 72 tuntia eli kolme vuorokautta. Myös perheen lemmikeille tulee varata riittävä määrä ruokaa.

Huolehdi, että sinulla on erilaisten häiriötilanteiden varalle kotonasi normaalin kotivaran lisäksi muun muassa taskulamppu ja paristoja, paristokäyttöinen radio sekä ladattu varavirtalähde, jolla voi ladata matkapuhelinta.

Säh­kö­pu­las­ta johtuvat sähkökatkot

Suomessa voi olla talvikaudella edessä tilanteita, joissa sähkönkulutus on suurempaa kuin sen kotimainen tuotanto ja sähköntuonti. Jos sähköntuotanto ja -tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta, syntyy sähköpula. Esimerkiksi monta päivää jatkuva, koko maahan ulottuva kova pakkanen voi aiheuttaa sen, että sähköstä tulee pulaa.

Sähköpulatilanteessa kantaverkkoyhtiö Fingrid voi joutua tekemään päätöksen alueellisista, hallituista sähkökatkoista, joiden avulla estetään koko sähköjärjestelmän kaatuminen. Tällaisissa tapauksissa sähkökatkoja kierrätetään enintään kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne päättyy.

Sähköpulatilanteesta viestivät Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö. Jakeluverkkoyhtiöt viestivät omille asiakkailleen. Pakkaskausina kannattaa seurata erityisen tarkasti niin mediaa kuin oman sähköyhtiön sivuja, koska niiden kautta saa tietoa sähköpulasta ja mahdollisista sähkökatkoista.

Ennen kiertäviä sähkökatkoja kansalaisia tiedotetaan uhkaavasta sähköpulasta ja kehotetaan säästämään sähköä. Tilanteen aktiivinen, omatoiminen seuraaminen sekä varautuminen sähkökatkoihin jo ennalta on järkevää, sillä sähkökatkoja voidaan joutua toteuttamaan myös äkillisesti.

Jokaisen on myös tärkeää tarkistaa, että omat yhteystiedot jakeluverkkoyhtiössä ovat ajantasalla. Torniossa toimivia jakeluverkkoyhtiöitä ovat Tornion Energia ja Tornionlaakson Sähkö.

Jokainen toimija voi omaa kulutustaan vähentämällä vaikuttaa siihen, että sähkönkulutus ei ylitä sen tarjontaa.

Säh­kö­kat­ko­jen vaikutukset kaupungin palveluihin

Kaupungin yksiköissä on varauduttu sähkökatkoihin ja toiminta pyritään pitämään mahdollisimman normaalina. Sähkökatkoilla voi silti olla vaikutusta esimerkiksi aukioloaikoihin. Sähkökatkojen jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä palaudu heti normaaliksi ja asiakkaiden on siis syytä varautua pieneen viiveeseen toimintojen avaamisessa uudelleen.

Lii­kun­ta­ti­lat ja uimahalli

Jos tiedossa on sähkökatko tai -katkoja, uimahallia ja liikuntatiloja ei avata ollenkaan, ne avataan normaalia myöhemmin tai vaihtoehtoisesti ne suljetaan normaalia aikaisemmin.

Kan­sa­lais­opis­to, kirjasto ja nuo­ri­so­ti­lat

Kansalaisopisto, kirjasto ja nuorisotilat ovat sähkökatkojen aikana avoinna mahdollisuuksien mukaan. Jos sähkökatko jatkuu pitkään (yli 2 h), tilat suljetaan.

Aineen taidemuseo ja Tor­nion­laak­son museo

Aineen taidemuseo ja Tornionlaakson museo suljetaan ja asiakkaat ohjataan ulos sähkökatkon alkaessa.

Toimipisteet tiedottavat poikkeuksellisista aukioloajoistaan omissa sähköisissä kanavissaan (www.tornio.fi, Facebook) sekä sisäänkäynnin yhteydessä. Henkilökunta on varautunut sähkökatkoihin ja opastaa asiakkaita tilanteen mukaan. Toimipisteisiin on myös varattu taskulamppuja sähkökatkojen varalle.

Päiväkodit ja koulut

Toiminta päiväkodeissa ja kouluissa jatkuu normaalisti myös sähkökatkojen aikana. Lasten ja nuorten turvallisuus päiväkodeissa ja kouluissa taataan kaikissa tilanteissa, ja ryhmien ja tilojen valvontaan kiinnitetään sähkökatkojen aikana erityistä huomiota.

Sähkökatkojen aikana henkilöstö sopeuttaa toimintaa tilanteeseen sopivaksi eikä esimerkiksi liikuntatunteja ei järjestetä.

Varaa juomavettä ja vältä ve­den­käyt­töä sähkökatkon aikana

Tornion Vesi Oy on varautunut sähkökatkoihin ja vedenjakelun pitäisi toimia normaalisti lyhyen (noin 2 tuntia) sähkökatkon ajan. Varautumisesta huolimatta etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin keskeyttää veden tulon.

Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon ajan viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä.

Näin Tornion kaupunki tiedottaa häi­riö­ti­lan­teis­sa

Häiriötilanteissa Tornion kaupunki vastaa järjestämiään palveluja koskevasta tiedottamisesta. Tornion kaupunki käyttää tiedottamisessa ensisijaisesti www.tornio.fi-verkkosivustoa ja kaupungin Facebook-sivua. Kaupunki välittää tiedotteita myös paikallisiin medioihin sekä mahdollisuuksien mukaan suoraan asiakkaille.

Sähkön jakeluverkkoyhtiöt Tornion Energia ja Tornionlaakson Sähkö sekä vesiyhtiö Tornion Vesi tiedottavat mahdollisista häiriöistä omia asiakkaitaan.

Tämän sivun lähteinä on käytetty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n ja Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämää omatoimisen varautumisen sivustoa osoitteessa 72tuntia.fi, Työ- ja elinkeinoministeriön sivustoa osoitteessa tem.fi (Tietoa sähköpulasta) sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin sivustoa osoitteessa fingrid.fi.