Esiopetus

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maalima, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet ja Tornion esiopetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi tarkempi toimintasuunnitelma syksylle ja keväälle. Lapsille tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään hoitomaksu. Hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa. Loma-aikoina ei järjestetä maksutonta esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa loma-aikoina, maksu peritään koko­päivähoitomaksun mukaan. Loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Tornionseudun koulun esiopetusryhmään.

Esiopetus  2017–2018

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Koulutuslautakunta on kokouksessa 15.2.2017 §18 päättänyt, että maksutonta esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia ajalla 21.8.2017–31.5.2018 (neljä tuntia/pv).

Toiminta- ja loma-ajat 2017–2018

Syyslukukausi 21.8.-19.12.2017

  • syysloma 16.–20.10.2017
  • joululoma 20.12.2017–7.1.2018

Kevätlukukausi 8.1.-31.5.2018

  • talviloma 5.–9.3.2018
  • esiopetusta ei järjestetä 10.–11.5.2018
Sivun alkuun