Esiopetus

Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana kes­kus­tel­laan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka aikana keskustellaan, leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia.

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen samanikäisten kanssa. Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn.

Esikouluun hakeminen

Kunnan järjestämä maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle koulu­ikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuspaikka hyväksytään sähköisesti. Syksyllä 2024 esikoulun aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa elokuussa 2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkronalle sähköpostitse ilkka.halmkrona@tornio.fi.

Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa hyväksyä lapselle esikoulupaikka. Lisätietoja esiopetuksesta saa esiopetuksen aluejohtajalta Raisa Niskalalta p. 0407172451 kello 8.00-15.00 välisenä aikana.

Esiopetusta ohjaavat asiakirjat

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnallinen, seudullinen ja Tornion kaupungin esiopetussuunnitelma. Lapsille tehdään myös yksilöllinen lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) yhdessä huoltajien kanssa.

Esio­pe­tus­pai­kat

Esiopetusta annetaan alueen lähikouluissa. Erityistä tukea tarvitseva lapsi sijoittuu lähikoulun tai Seminaarin koulun esiopetusryhmään.

Esiopetus ja täydentävä var­hais­kas­va­tus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi hoitoa eli täydentävää varhaiskasvatusta, hänestä tulee täyttää erikseen sähköinen varhaiskasvatushakemus.Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään esiopetuksen tiloissa kello 6.30-17.00 välisenä aikana.

Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu. Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta koulujen loma-aikoina, maksu peritään koko­päiväisen varhaiskasvatusmaksun mukaan. Esiopetuksen loma-ajat noudattavat pääasiallisesti koulujen loma-aikoja.

Toiminta- ja loma-ajat 2024-2025

  • Syksy 19.8. – 18.12.2024
  • Kevät 7.1. – 28.5.2025
  • Syysloma 14.10 – 18.10.2024 (vko 42)
  • Joululoma 19.12.2024 – 6.1.2025
  • Talviloma 3.3 – 7.3.2025 (vko 10)
  • Pää­siäis­lo­ma 18.4 -21.4.2025
  • Vappu 1.5.2025 ja perjantai 2.5.2025
  • Var­hais­kas­va­tuso­pet­ta­jien ja -hoitajien kou­lu­tus­päi­vät ovat 15.-16.8.2024

Lue lisää