Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu

Torniossa ja Keminmaassa ym­pä­ris­tön­suo­je­lun tehtäviä hoitaa Meri-Lapin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Ympäristö » Ympäristönsuojelu

Meri-Lapin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu

Ympäristönsuojelu valvoo ympäristön pilaantumista aiheuttavia toimintoja, neuvoo kuntalaisia sekä käsittelee ympäristölupia, maa-aineslupia, maasto- ja vesiliikennelain mukaisia lupia, meluilmoituksia, ilmoituksia toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jätteen keräystoiminnan ilmoituksia ja lannan varastointia koskevia ilmoituksia sekä antaa määräyksiä ympäristön tilan parantamiseksi.

Lisäksi ympäristönsuojelu antaa paikallisen näkemyksen erilaisiin hankkeisiin ja tuo ympäristönäkökulmaa paikalliseen päätöksentekoon.

Ympäristönsuojeluviranomaisena Tornion kaupungissa ja Keminmaan kunnassa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Tornion ja Keminmaan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä, joiden tulee aina liittyä ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin. Määräykset koskevat muun muassa jätevesien johtamista, kemikaalien varastointia, ilmapäästöjen ehkäisyä, melua, eläinten ruokkimista taajamissa sekä eläintenpidon suojaetäisyyksiä.

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lun val­von­ta­suun­ni­tel­ma 2021-2025

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu Torniossa ja Keminmaassa sijaitsevien toimintojen valvomiseksi. Se painottuu ympäristönsuojelulain mukaisiin lupavelvollisiin ja rekisteröitäviin toimintoihin, jotka kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Suunnitelmassa on huomioitu myös muiden säädösten mukaisia valvontatehtäviä. Ympäristönsuojelulain mukaiset lupavelvolliset ja rekisteröidyt kohteet on luetteloitu erilliseen valvontaohjelmassa, jota päivitetään jatkuvasti.