Tietosuoja

Tällä sivulla julkaisemme hen­ki­lö­tie­to­jen käsittelyyn liittyvää in­for­maa­tio­ta.

Tietosuoja

Palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa 25.5.2018 lukien.

Asetuksen mukaisesti

  • ohjeistamme kä­sit­te­le­mään hen­ki­lö­tie­to­ja lain­mu­kai­ses­ti ja lä­pi­nä­ky­väs­ti
  • minimoimme kerättävien hen­ki­lö­tie­to­jen määrää ja painotamme vir­heet­tö­myyt­tä
  • ohjeistamme in­for­moi­maan avoimesti ja selkeästi

Yksityishenkilöillä (rekisteröidyillä) on asetuksen mukaisesti oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kuntalainen voi halutessaan esimerkiksi kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.

Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Löydät tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilötietojen käsittelystä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Tie­to­tur­va­louk­kaus

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Tietoturvaloukkaus voi olla myös tietojen kalastelua tai palvelunestohyökkäys, sekä näiden loukkausten yritys tai muu tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvä ongelma.

Tornion kaupungin velvollisuus on reagoida henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen nopeasti; 72 tunnin kuluessa siitä, kun on tultu tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.

Havaitessasi tietoturvaloukkauksen, ilmoita siitä sähköisellä lomakkeella:
Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Tie­to­suo­ja­se­los­teet

Tornion kaupunki kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten. Alla tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä toimialoittain.

Keskushallintopalveluiden rekisterit
Sivistyspalveluiden rekisterit
Teknisten palveluiden rekisterit