Hankinnat

Hankinta- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lut huolehtii tavara- ja pal­ve­lu­han­kin­to­jen sekä ra­ken­nusu­ra­koi­den kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta ja auttaa kaupungin muita yksiköitä hankintojen ja logististen palvelujen suun­nit­te­lus­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa.

Tornion kaupungin hankinnat

Hankintojen toteuttamisessa kaupungin toimintaperiaatteita ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Tornion kaupunkistrategia ja Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut huolehtii kaupunkikonsernin keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen ja rakennusurakoiden kilpailuttamisesta sekä ohjaa ja neuvoo kaupungin toimialoja ja tytäryhtiöitä hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi kaupunki hyödyntää seudullisia kilpailutuksia ja tekee yhteistyötä yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n kanssa.

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-palvelussa. EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus myös Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosan TED-tietokannassa. Kynnysarvot määritellään hankintalaissa.

Kaupunkikonsernin tulevista hankinnoista ilmoitetaan Tornion kaupungin hankintakalenterissa. Hankintakalenterissa julkaistaan myös tehdyt hankintapäätökset ja ostopaikkaluettelo.

Varhaiskasvatuspalveluissa palveluseteli tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle varhaiskasvatukselle ja mahdollistaa palvelun yksityisellä palveluntuottajalla.

Han­kin­ta­me­net­te­lyt pro­ses­si­kaa­vioi­na

Hankintamenettelyn etenemistä voidaan kuvata myös prosessikaavioina. Hankinnan luonne, kohde sekä hankinnan arvo ohjaavat prosessin kulkua.