Koulumatkat ja -kuljetukset

Kou­lu­kul­je­tuk­set jär­jes­te­tään jouk­ko­lii­ken­net­tä ja Tornion kaupungin kil­pai­lut­ta­maa tilaus- sekä os­to­lii­ken­net­tä hyödyntäen.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut » Perusopetus » Koulumatkat ja -kuljetukset

Kou­lu­kul­je­tuk­set esi-, perus- ja tu­kio­pe­tuk­ses­sa

Oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset hoidetaan voimassa olevaa joukkoliikennettä ja Tornion kaupungin kilpailuttamaa tilaus- sekä ostoliikennettä käyttäen. Tilausliikenne on tarkoitettu vain koulukuljetuksiin oikeutetuille koululaisille.

Koulumatkaetu katsotaan vain väestörekisteriin merkitystä vakituisesta asuinpaikasta. Toisin sanoen oppilaalla voi olla ainoastaan yksi kotiosoite, josta kuljetus koululle järjestetään.
Koulukuljetukset järjestetään ilman erillistä anomusta:

  • 1–3. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 3 kilometriä
  • 4–9. luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 kilometriä
  • tal­vi­kul­je­tus 4–6. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km–5 km viikosta 44 eteenpäin hiih­to­lo­ma­vii­kon (10) alkuun
  • Eri­tyis­luo­kil­le ja -ryhmille kuljetus jär­jes­te­tään ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Kuljetusta voi anoa seuraavassa tapauksessa

Lapsi esio­pe­tuk­seen

Koulukuljetus esiopetukseen järjestetään maksuttomasti, mikäli yhdensuuntainen matka kotoa on yli 3 kilometriä. Esiopetuskuljetus on anottava erikseen kaupungin nettisivuilta: Esiopetuksen kuljetuskysely. Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen ohella kuljetuksen hoitaa huoltaja.

Oppilas siirtyy tois­si­jai­seen kouluun

Oppilaan hakeutuessa toissijaiseen kouluun (ei musiikkiluokka eikä Kielikoulu), hänelle ei myönnetä kuljetusta.

Muutto Torniossa

Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta, kunnes väestörekisteriin on merkitty uusi vakituinen asuinpaikka ja uusi asuinpaikka täyttää etuuden edellytykset.

Muutto Tornioon

Kesken lukuvuoden Tornioon muuttaneen oppilaan huoltajan tulee ottaa yhteyttä kouluvirastoon tarkistaakseen, onko oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen.

Poik­keus­ti­lan­teet ja tilapäinen kou­lu­kul­je­tus

Mikäli koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi voidaan koulukuljetus järjestää anomuksesta. Anomuksen liitteenä tulee olla asiantuntijan lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta.

Sairauden, tapaturman tms. johdosta anottavaan tilapäiseen kuljetushakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto kuljetustarpeesta ja sen kestosta.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee perustelujen lisäksi olla hakijan yhteystiedot, oppilaan nimi, koulu ja luokka.