Jätehuolto

Jätehuolto Tornion ja Kemin kau­pun­geis­sa sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnissa.

Jätehuolto

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion alueella kunnan vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama Perämeren Jätehuolto Oy. Jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta. Jätehuoltoa valvoo Torniossa ja Keminmaalla Meri-Lapin ympäristönsuojelu, Kemissä Kemin kaupungin ympäristönsuojelu sekä Tervolassa ja Ylitorniolla Rovaniemen ympäristönsuojelu. Jätehuolto alueella toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tornion kaupungin alueella samoin kuin Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnissa on sekajätteen osalta kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistö tilaa sekajätteen kuljetuksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Kemin kaupungissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Pakkausjätteiden osalta jätehuoltomääräyten mukaisilla keräysalueilla kaikissa alueen kunnissa on 1.10.2023 alkaen kunnan kilpailuttama kuljetus. Biojätteiden osalta jätehuoltomääräysten mukaisilla keräysalueilla on 1.5.2024 alkaen kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus. Kunnan kilpailuttamaa jätteenkuljetusta hallinnoi Perämeren Jätehuolto Oy. Lisätietoa pakkausjätteiden ja biojätteiden kuljetuksesta saa Perämeren Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta (p. 040 710 7373, asiakaspalvelu@pmjh.fi). Sako- ja umpikaivolietteiden osalta kaikissa alueen kunnissa on kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Jätehuollon perusmaksut, Kemin astiakohtaiset jätteenkuljetuksen maksut sekä jätteiden vastaanottohinnat jätekeskus Jäkälässä ja ekoasemilla löytyvät jätetaksasta.

Jätteiden vastaanottopaikkojen tietoja löytyy sivulta kierratys.info.

Lisätietoa jätehuollosta löytyy Perämeren Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

Kom­pos­toin­ti ja siitä il­moit­ta­mi­nen

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Elintarvikejätteet voidaan käsitellä myös Bokashi –menetelmällä tai muulla vastaavalla menetelmällä, jossa jäte aktiivisten mikrobien avulla fermentoituu hapettomassa, ilmatiiviissä astiassa. Fermentoitunut jäte on jälkikompostoitava joko kompostorissa tai jälkikäsittelyyn varatussa suljetussa astiassa vanhan mullan sekaan sekoitettuna. Jälkikäsittelyastian on oltava haittaeläimiltä suojattu. Jälkikompostointi maahan kaivamalla on kiellettyä.

Käymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava niin, että se on aina asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

Puutarhajätettä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Kompostikehikko on suojattava niin, että kompostointi ei roskaa ympäristöä. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille ilman maanomistajan lupaa. Puutarhajäte, jota ei kompostoida omatoimisesti, on toimitettava kunnan jäteyhtiön osoittamaan paikkaan.

Kompostia ei saa sijoittaa tulvavaara-alueelle, kymmentä metriä lähemmäksi vesialuetta tai kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta kolmea metriä lähemmäksi naapurin rajaa, ellei kompostorin sijoituspaikalla ole erillistä lupaa.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä osoitteessa asiointi.jakala.fi. Rekisteröitymiseen tarvitaan ensimmäisellä kerralla asiakasnumero, joka tulee syöttää viivojen kera, samanlaisena, kun se on laskussa, ja laskunumero Perämeren Jätehuolto Oy:n laskusta. Asiakasnumero ja laskunumero löytyvät esimerkiksi jätehuollon perusmaksua koskevasta laskusta. Mikäli rekisteröitymisessä on ongelmia, voi olla yhteydessä jätelautakunnan asiakaspalveluun (040 632 7686, jatelautakunta (at) www.tornio.fi) tai käyttää alla olevaa lomaketta.

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen, missä tapauksessa kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö. Kompostorin tilavuuden tulee tällöinkin olla riittävä kaikille biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Yhteisestä kompostorista voi ilmoittaa vain, jos yhteistä kompostoria käyttävät kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin esim. naapurit, samassa tai vierekkäisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt, saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt.

Yhteisestä kompostorista ilmoittaminen (sähköinen lomake)

Muita lomakkeita

Yhteisestä jäteastiasta voi ilmoittaa vain, jos yhteistä jäteastiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat lähekkäin esim. naapurit, samassa tai vierekkäisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt, saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt, kylätoimikunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöt.

Yhteisestä jäteastiasta ilmoittaminen (sähköinen lomake)

Jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen (sähköinen lomake)

Jätehuollon perustietojen ilmoittaminen (sähköinen lomake)

Jätteenkuljetusrekisterin tietosuojaseloste

Jätehuollon palvelutaso

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2020-2023.

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2020-2023