Talousvesi

Hy­vä­laa­tuis­ta ja turvallista talousvettä on oltava saatavilla riittävästi.

Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Vedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Terveystarkastajat valvovat talousveden laatua säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi.

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Talousveden säännölliseen valvontaan kuuluu vesilaitokselta lähtevä vesi ja verkostovesi. Valvonta koskee myös yksityisiä ja yhteisöjen kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa.

Meri-Lapin alueella talousvetenä käytetään pelkästään pohjavettä. Alueella on yksi suuri tukkuvesiyhtiö, Meri-Lapin Vesi Oy, joka myy veden Kemin ja Tornion vesilaitoksille. Laitokset hoitavat veden jakelun kuluttajille. Keminmaalla, Tervolassa ja Simossa vesilaitokset jakavat omien vedenottamoidensa vettä. Alueellamme on myös useita pienempiä vesiosuuskuntia- ja yhtiöitä. Lisäksi on kaksi pintavesilaitosta Stora Ensolla Kemissä ja Outokummulla Torniossa, mutta niiden valmistama vesi käytetään pääasiassa yhtiöiden tehdasalueilla.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä vesilaitos. Terveydensuojeluviranomainen laatii yhdessä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa säännöllistä valvontaa varten riskinarviointiin perustuvan valvontatutkimusohjelman, joka tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vesilaitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Mikäli talousveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä ensi sijassa paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon tai Meri-Lapin ympäristöterveysvalvontaan.