Maa-ainesten otto ja maaperä

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pää­sään­töi­ses­ti lupa, jonka myöntää Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta tai ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Ympäristö » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesten otto ja maaperä

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Luvan Tornion alueella myöntää Meri-Lapin ympäristölautakunta. Alle 50 000 m3 maa-ainesten ottamiseen tarvittavan luvan myöntää ympäristötarkastaja. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Toivottavaa on, että lupahakemusasiakirjat toimitetaan ympäristöpalveluille sähköisessä muodossa, mikäli se on mahdollista. Maa-aineslupahakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat liitteet:

 • Selvitys alueen omistus- tai hal­lin­ta­oi­keu­des­ta
 • Selvitys tie­yh­teyk­sis­tä ja oikeuksista
 • Ot­ta­mis­suun­ni­tel­ma, joka sisältää:
  • alueen nykytilan kuvaus
  • ot­ta­mis­toi­min­nan kuvaus
  • ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­toi­men­pi­teet
  • alueen maisemointi ja jälkihoito
 • Kartat
  • yleiskartta 1:200 000 – 1:100 000
  • peruskartta 1:20 000 – 1:10 000
  • yk­si­tyis­koh­tai­set suun­ni­tel­ma­kar­tat 1:5000 – 1:500
  • leik­kaus­piir­rok­set
 • Kai­van­nais­jät­teen jä­te­huol­to­suun­ni­tel­ma
 • Selvitys naapurien kuu­le­mi­ses­ta
 • Jos haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lu­pa­pää­tök­sen lain­voi­mai­suut­ta, hakijan tulee kir­jal­li­ses­ti perustella pyyntönsä.

Vakuus

Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan haltijan tulee toimittaa hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan muun muassa alueen maisemointi ja ottamisesta mahdollisesti aiheutuvien haittojen korjaaminen. Vakuudeksi kelpaa esimerkiksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus, josta luvanhaltija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi ympäristölautakunnalle.

Ko­ti­tar­veot­to

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esimerkiksi tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon. Vähäinenkin ainesten ottaminen myytäväksi vaikkapa naapurille tai tiekunnalle vaatii maa-ainesluvan. Yli 500 m³:n kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristötarkastajalle. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta.

Kotitarveottamisessakin ottamistoiminta tulee suunnitella ja järjestää niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus ympäristöön ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Kotitarveottoalue tulee maisemoida ainesten oton päätyttyä eli alue siistitään ja montun reunat luiskataan turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee myös epävirallisten kaatopaikkojen syntymistä vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Ym­pä­ris­tö­lu­pa

Maa-ainesten käsittelyyn tarvitaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa seuraavissa tilanteissa:

 • ki­ven­lou­hi­mo tai sellainen muu kuin maan­ra­ken­nus­toi­min­taan liittyvä ki­ven­lou­hin­ta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
 • kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle si­joi­tet­ta­va siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Jos toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle ja toiminasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa, edellisiä vähäisempikin toiminta vaatii ympäristöluvan.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskeva lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maaperän suojelu

Maaperän pilaaminen on kiellettyä (ympäristönsuojelulaki 16 §). Se, joka on aiheuttanut maaperän pilaantumisen, on velvollinen puhdistamaan sen. Toissijainen vastuu on kiinteistön haltijalla ja jos pilaajaa ei löydy, eikä kiinteistönhaltijalle voida kohtuusyistä puhdistamisvelvoitetta asettaa, on puhdistamisvastuu kunnalla. Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Lapin ELY -keskus.

Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen (2013) mukaan Suomessa on noin 23 900 pilaantuneeksi epäiltyä, todettua tai jo kunnostettua maa-aluetta. Tiedot kartoitetuista kohteista kerätään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tarkastaa ja päivittää kiinteistöään koskevia tietoja. Kiinteistöä koskevan kohderaportin voi pyytää Lapin ELY-keskukselta.