Kau­pun­ki­stra­te­gia

Kau­pun­ki­stra­te­gia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin ta­voit­teis­ta , ja myös talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa olevaa kau­pun­ki­stra­te­gi­aa.

Maa­il­man­luo­kan ra­ja­kau­pun­ki 2030 – Tornion kau­pun­ki­stra­te­gia

Kaupunkistrategia kokoaa yhteen lähivuosien tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin kehittämiseksi ja johdattaa Tornion 2030-luvulle.

Tornion uudessa, vuonna 2022 valmistuneessa kaupunkistrategiassa korostuvat kaupungin elinvoiman sekä elämänlaadun kehittäminen. Samalla erityistä huomiota on kiinnitetty kestävyyteen strategian läpi leikkaavana teemana niin ympäristön, ihmisten kuin talouden näkökulmasta.

Tornion nelisataavuotinen kaupunkihistoria ja sijainti rajattomalla rajalla asettavat kaupunkistrategian tavoitteet korkealle. Tornion uusi, kunnianhimoinen visio on olla maailmanluokan rajakaupunki.

– Tällä strategialla vaalimme ainutlaatuista TornioHaparanda-rajayhteistyötä ja haluamme ottaa paikkamme uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävänä kaupunkina ja tulevaisuuden teollisuuden ja kiertotalouden investointikohteena, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Ponkala ja kaupunginjohtaja Jukka Kujala kuvailevat.

Tavoitteena on myös kehittää ympäristöystävällistä liikkumista ja samalla vahvistaa kaupungin asemaa pohjoisen kansainvälisenä logistiikkakeskuksena. Paikallisille yrityksille Tornio haluaa luoda maailmanluokan toimintaympäristön.

– Lisäksi pidämme huolen siitä, että Tornion kaupunkikonsernilla on edellytykset huolehtia nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista, Ponkala ja Kujala jatkavat.

Tavoitteet: Elinvoimaa, hy­vin­voin­tia, kestävää ta­lou­den­pi­toa ja osaavaa henkilöstöä

Valtuustokauden strategiset tavoitteet jakaantuvat kolmeen pääkategoriaan, joista yksi keskittyy alueen elinvoiman, toinen kuntalaisten hyvinvoinnin ja kolmas toimivan kaupunkikonsernin kehittämiseen.

Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki –kokonaisuus sisältää muun muassa asuin- ja elinympäristöön, saavutettavuuteen sekä yritys- ja investointiympäristöön liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen -kokonaisuuteen kuuluu kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Toimiva kaupunkikonserni ja Lapin vetovoimaisin kuntatyönantaja -kokonaisuus taas sisältää talouteen sekä omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteeksi on asetettu myös, että Tornio on henkilöstöstä huolehtiva, vetovoimainen työnantaja, jolla on osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Tornio on elämäsi kumppani ja ko­ti­kau­pun­ki

Myös kaupungin toiminta-ajatusta ja toimintaperiaatteita on päivitetty.

Toiminta-ajatus kuvaa kaupungin tarkoitusta ja toimii siten kaiken tekemisen johtoajatuksena. Tornion toiminta-ajatus on: ”Me olemme elämäsi kumppani ja kotikaupunki.” Tämä tarkoittaa, että kaupunki palveluineen kulkee asukkaidensa rinnalla läpi elämän ja tukee heidän hyvinvointiaan, edistää alueen elinvoimaa sekä järjestää palveluja kestävästi yli hallinto- ja aluerajojen.

Tornion toimintaperiaatteita ovat rohkeus, turvallisuus ja kestävyys. Esimerkiksi rohkeus näkyy luovuutena ja kokeilunhaluna, joita kaupungin palvelujen kehittäminen ja uudistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii, turvallisuus puolestaan turvallisen, sujuvan arjen puitteiden luomisena.

Kär­ki­hank­keis­sa kulttuuria, urheilua ja edun­val­von­taa

Kaupunkistrategia sisältää kuusi kärkihanketta, joihin kuluvalla valtuustokaudella tullaan panostaman. Täysin uudistettuun kärkihankkeiden listaan sisältyy niin edunvalvontaa, investointeja kuin toiminnallisia tavoitteita.

Kärkihankkeeksi on nostettu esimerkiksi perinteikkään Pohjan stadionin käyttöasteen nostaminen. Vajaakäytöllä olevalle stadionille tavoitellaan ympärivuotista toimintaa. Kärkihankkeiden joukkoon on nostettu myös ”kulttuurikeskus Wanhan Sataman” kehittäminen. Tavoitteena on kehittää nykyisestä Aineen taidemuseon, kirjaston ja Tornionlaakson muodostamasta Kulttuurikartanosta ja sen lähiympäristössä sijaitsevista kohteista ja tapahtumista tiivis, monipuolinen ja houkutteleva kulttuurikeskus.

Jokaisen toimijan panos strategian to­teut­ta­mi­sek­si on tärkeä

Tulevien vuosien talousarviot laaditaan siten, että ne toteuttavat voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Koska kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja, on tärkeää, että sitä edistetään yhteistyössä paitsi kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden myös kaikkien kuntalaisten, elinkeinoelämän, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on, että Tornion kaupunkistrategia omaksuttaisiin kaikkien torniolaisten yhteiseksi strategiaksi, sillä sen toteuttamisessa jokaisen pienen ja suuren toimijan panos on tärkeä.