Toimialat

Tornion kaupungin virasto-organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat keskushallintopalvelut, hyvinvointipalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut. Toimialat jakaantuvat kaupunginhallituksen päättämiin palvelualueisiin. Palvelualueet voidaan jakaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan päätöksellä palveluyksiköihin. Palveluyksiköt jakaantuvat toimialajohtajan päätöksellä kustannuspaikkoihin.

Keskushallintopalvelut

Keskushallintopalvelujen tehtävänä on johtaa, ohjata, sovittaa yhteen ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla.

Keskushallintopalvelut -toimialalla ja palvelualueella on neljä palveluyksikköä:

 • Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa kaupunginkansliasta, viestinnästä ja asiakaspalvelusta, oikeuspalveluista ja vaalityöstä, kehittämisestä ja rajayhteistyöstä.
 • Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut vastaa henkilöstötoimistosta, työhyvinvoinnista ja -suojelusta, työllistämisestä ja henkilöstöravintolasta.
 • Talous- ja hankintapalvelut vastaa talouspalveluista ja hankintapalveluista.
 • Tietohallintopalvelut vastaa tietohallinnosta.

Keskushallintopalvelujen toimialajohtaja on kehitysjohtaja.

Palveluyksiköiden johtaminen:

 • Hallinto- ja kehittämispalvelut: hallintopäällikkö
 • Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut: henkilöstöpäällikkö
 • Talous- ja hankintapalvelut: talousjohtaja
 • Tietohallintopalvelut: tietohallintopäällikkö

Keskushallinnon toimialalla työskentelee yhteensä noin 50 työntekijää.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on huolehtia ja vastata kaupungin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Hyvinvointipalvelut -toimialalla ja palvelualueella on kolme palveluyksikköä:

 • Vanhus- ja hoitopalvelut vastaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämisestä asiakaslähtöisesti taloudellisten resurssien puitteissa.    
 • Sosiaalityö- ja vammaispalvelut vastaa asiakkaiden tukemisesta itsenäiseen, aktiiviseen ja omatoimiseen elämään tarjoamalla ja kehittämällä palveluja yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa.
 • Terveyspalvelut vastaa taloudellisesti riittävistä avoterveydenhuollon palveluista hoitotakuun asettamien määräaikojen puitteissa tukemalla omaehtoista elämänhallintaa.

Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja on perusturvajohtaja.

Palveluyksiköiden johtaminen:

 • Vanhus- ja hoitopalvelut: johtava hoitaja
 • Sosiaalityö- ja vammaispalvelut: sosiaalityönjohtaja
 • Terveyspalvelut: johtava lääkäri

Hyvinvointipalvelujen toimialalla työskentelee yhteensä noin 500 työntekijää.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden tehtävänä on johtaa, tuottaa ja kehittää monipuolisia sivistyspalveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi. Sivistyspalveluiden toimialalla on kolme lautakuntaa, sivistyslautakunta, elämänlaatulautakunta ja Aineen taidemuseon johtokunta, joiden päätösvalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä.

Sivistyspalvelut-toimialalla on viisi palveluyksikköä:

 • Varhaiskasvatuspalvelut vastaa varhaiskasvatuksen päivähoitotoiminnan ja esikoulutoiminnan järjestämisestä.
 • Perusopetuspalvelut vastaa perusopetuksen alaluokkien, yläluokkien ja erityiskoulun opetuksen sekä siihen liittyvien tukipalveluiden järjestämisestä.
 • Nuorten ja aikuisten koulutus vastaa lukiokoulutuksen järjestämisestä.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa kulttuuritoiminnasta, nuorisotoimesta, kansalaisopistotoiminnasta ja liikuntapalvelujen järjestämisestä.
 • Aineen taidemuseo vastaa taidemuseotoiminnasta.

Sivistyspalveluiden toimialajohtaja on sivistystoimenjohtaja.

Palveluyksiköiden johtaminen:

 • Varhaiskasvatuspalvelut: varhaiskasvatuspäällikkö
 • Perusopetuspalvelut: sivistystoimenjohtaja
 • Nuorten ja aikuisten koulutus: sivistystoimenjohtaja
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut: talous- ja hallintopäällikkö
 • Aineen taidemuseo: sivistystoimenjohtaja

Sivistyspalveluiden toimialalla työskentelee yhteensä noin 500 henkilötyövuotta.

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen tehtävänä on ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyyttä. Teknisten palvelujen toimialalla on kolme lautakuntaa; teknisten palvelujen lautakunta, Meri-Lapin ympäristölautakunta (Tornio ja Keminmaa) ja Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto (Tornio, Keminmaa, Tervola, Kemi ja Simo) sekä Perämeren jätelautakunta (Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola ja Ylitornio), joiden päätösvalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä.

Tekniset palvelut -toimialalla on neljä palveluyksikköä:

 • Kunnallistekniikka vastaa infraomaisuuden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hoitaa investointeihin liittyvät rakennuttajapalvelut. Lisäksi palvelualue tuottaa toimialan hallintopalvelut.
 • Kaavoitus ja mittaus vastaa yhdyskuntarakenteen kehittämisestä laajasti raakamaan hankinnasta asemakaavojen ja kunnallistekniikan suunnitelmien laatimiseen. Lisäksi palvelualue huolehtii kartastosta, kiinteistörekisteristä ja mittaustoimesta.
 • Tilapalvelut vastaa kaupungin palvelutuotannossa olevien toimitilojen suunnittelusta, hankinnasta ja ylläpidosta sekä sivistyspalvelujen toimialan tarvitsemien ruokapalvelujen tuottamisesta. Palvelualue tuottaa toimitilojen tarvitsemat siivous-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut siten, että tilojen käyttöarvo säilyy ja paranee.
 • Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan, rakennusvalvonnan, jätehuollon sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä.

Teknisten palvelujen toimialajohtaja on tekninen johtaja.

Palveluyksiköiden johtaminen:

 • Kunnallistekniikka: tekninen johtaja
 • Kaavoitus- ja mittaus: kaupunginarkkitehti
 • Tilapalvelut: kiinteistöpäällikkö
 • Ympäristöpalvelut: ympäristöpäällikkö

Teknisten palvelujen toimialalla työskentelee yhteensä noin 200 henkilötyövuotta.

Sivun alkuun