Ruoppaus ja ojitus

Vesilaki säätelee muun muassa ruoppausta ja ojitusta.

Ilmoitus ve­si­ra­ken­nus­työs­tä

Jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta, on oikeus suorittaa haitan poistamiseksi vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamista koskeva toimenpide, jos toimenpide ei vaadi vesilain mukaista lupaa eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai ympäristön pilaantumista vesialueella.

Toimenpiteestä ja työn suorittamistavasta on ilmoitettava kirjallisesti vesialueen omistajalle sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista sekä tiedot muista vaikutusalueelle suunnitelluista vastaavista hankkeista, jotka ovat hankkeesta vastaavan tiedossa. Ruoppaus tulee suorittaa 1.10. – 30.4.

Ruoppaus, jossa ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, vaatii Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan. Vesilain mukainen lupa tarvitaan myös hankkeisiin, jotka voivat muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä.

Lupa on tarpeen myös, jos muutetaan pohjaveden laatua tai määrää tai hankkeen muutos loukkaa laissa mainittua yleistä tai yksityistä etua. Lisäksi lupa tarvitaan vaikutuksista riippumatta aina tiettyihin toimiin esim. voimalaitoksen sijoittamiseen, vedenkorkeuden muuttamiseen.

Ojitus

Ojituksesta on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle kirjallisesti vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä, mikäli kysymyksessä ei ole vähäinen ojitus.

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista vesialueella tai muuta vesilaissa mainittua haittaa tai vahinkoa. Lupa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Ojitus on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos ojituksen tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna. Ojitus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Ojasta hyötyä saavan (hyödynsaajien) on pidettävä oja kunnossa.