Kiinteistö- ja ra­ken­nus­tie­to­jen tar­kas­ta­mispro­jek­ti

Projektin tavoitteena on suorittaa pe­rus­pa­ran­nus Tornion rakennus- ja huo­neis­to­re­kis­te­riin, sekä korjata kaupungin, valtion ja ve­ro­hal­lin­non yl­lä­pi­tä­mien rakennus- ja huo­neis­to­re­kis­te­rien välisiä eroa­vai­suuk­sia.

Etusivu » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » Kaavoitus ja mittaus » Kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastamisprojekti

Kiinteistö- ja ra­ken­nus­tie­to­jen tar­kas­ta­mispro­jek­ti

Tornion kaupunki on aloittanut kiinteistö- ja rakennustietojen tarkistamisprojektin keväällä 2023. Projektin tavoitteena on suorittaa perusparannus Tornion rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä korjata kaupungin, valtion ja verohallinnon ylläpitämien rakennus- ja huoneistorekisterien välisiä eroavaisuuksia.

Projektin myötä saadaan kiinteistöveron piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon ja tiedoissa olevia virheitä sekä puutteita korjattua. Kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastamisen seurauksena saadaan rakennustiedot vastaamaan paremmin todellisuutta. Puuttuvat rakennukset lisätään rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä kartoitetaan kaupungin pohjakartalle. Näin ollen saadaan yhdellä kertaa täydennettyä rekisteriä sekä pohjakarttaa.

Projektin seurauksena kiinteistöverotuksen korjaamisen ja tarkastamisen osalta saavutetaan parempi kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Vastaavia projekteja toteutetaan ja on toteutettu laajalti ympäri Suomea. Muiden kaupunkien kokemuksien sekä aiheesta toteutetun tutkimuksen perusteella odotetaan projektin myötä pysyvää lisätuottoa Tornion kaupungille.

Kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastamisprojektissa käydään läpi rakennusten perustietoja, kuten rakennuksen käyttötarkoitus, pinta-alatiedot, rakentamisvuosi, käytössäolotilanne, rakennuksen osoite ja sijaintikiinteistö. Rakennusrekisterissä olevat rakennukset tarkastetaan eri rekisteritietoja vertaamalla sekä rakennuksen pääpiirustusten avulla.

Rekisteristä puuttuville rakennuksille tehdään maastokatselmus. Jos rakennus puuttuu kaupungin pohjakartalta, se myös kartoitetaan gnss-mittalaitteella. Selvitystyössä hyödynnetään eri vuosina otettuja ortokuvia, viistokuvia sekä drone-kuvia. Projektin tavoitteena on tarkastaa jokainen rakennettu kiinteistö Torniossa. Selvitystyötä tehdään kaupunginvaltuuston päätöksen 12.12.2022 139 §:n sekä MRL 183 §:n ja MRA 4 §:n perusteella.

Syitä ra­ken­nus­re­kis­te­rien välisiin eroa­vai­suuk­siin

Kaupungin ja verohallinnon rakennus- ja huoneistorekisterin eroavaisuuteen on monia syitä. Eräitä syitä on esimerkiksi ilmoittamisvelvollisuuden heikko toteutuminen. Rakennuksen omistajan tulisi ilmoittaa verohallinnolle rakennustiedoissa tapahtuneista muutoksista, mikäli ne eivät kulkeudu verohallinon tietoon rakennuslupaprosessin myötä. Tämä ilmoittamisvelvollisuus ei aina toteudu esimerkiksi tietämättömyyden vuoksi. Monella on käsitys, että mikäli rakennus ei ole vaatinut rakennuslupaa, sitä ei tarvitse ilmoittaa kiinteistöverotukseen.

Verohallinto katsoo tällä hetkellä kuitenkin kaikki yli 5 m2 kokoiset rakennukset kiinteistöveron piiriin kuuluviksi. Myös yhtenä syynä rakennusrekisterien puutteisiin on se, että eri aikoina on ollut eriäviä ilmoittamis- ja rakennuslupakäytäntöjä.

Pinta-ala­kä­sit­tei­tä on useita

Rakennuksen pinta-alakäsitteitä on monia. Asemakaavassa käytetään kerrosalaa, kerrostaloasunnoissa puhutaan huoneistoalasta ja verohallinto käyttää rakennusten pinta-ala käsitteenä kokonaisalaa. Nämä eri pinta-alakäsitteet voivat olla kuntalaiselle haasteellisia ja niiden myötä rekistereissä esiintyy myös virheellisiä rakennusten laajuustietoja. Lisätietoa käytössä olevista pinta-alakäsitteistä löytyy esimerkiksi verohallinnon ohjeistuksesta: ”Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa”.

Kokonaisalaan lasketaan kaikki rakennuksen kerrokset ulkomittojen perusteella. Kokonais-alaan lasketaan myös kellarikerros sekä lämpöeristetty ullakko niiltä osin kuin huoneen vapaa korkeus on yli 160 cm.

Kerrosala lasketaan samoin periaattein kuin kokonaisala. Poikkeuksena kuitenkin on, että kerrosalaan lasketaan kaikki kerrokset, joissa on rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja rakennuksen ulkomittojen perusteella. Kerrosalaan ei lasketa ullakko- tai kellarikerroksesta muita kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Huoneistoala on rakennuksen kaikkien kerrosten sisämittojen perusteella laskettu pinta-ala.

Projektin eteneminen

Vuoden 2023 aikana on tarkastettu Näätsaaren ja Pirkkiön haja-asutusalueet, Pukulmi, Uksei, Ruonajärventien varsi sekä Prännärinniemen, Mustanlahden, Koivuluodonleton ja Sikosaaren rantakaava-alueet. Alueilla on suoritettu vuoden aikana maastokäyntejä. Maastokäynneistä on ilmoitettu kiinteistön omistajia/vuokralaisia postilaatikoihin jaetuin ennakkoilmoituksin tai jälkitiedottein.

Vuonna 2024 kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastamisessa on tarkoitus edetä kaava-alueen rajaa seuraten Alaraumon haja-asutusalueelle (Pihlajasaari, Ruohokari, Korkeantie). Talviaikaan tarkastustyötä tehdään asemakaava-alueella ja kevätkausina suoritetaan maastomittauksia saarissa.

Vuonna 2023 tarkastetut alueet: