Nuorisotyö kouluissa

Kou­lu­nuo­ri­so­työn tärkeimpiin ta­voit­tei­siin kuuluu nuorten osal­li­suu­den ja ak­tii­vi­suu­den lisääminen, yh­tei­söl­li­syy­den kas­vat­ta­mi­nen, kou­lu­viih­ty­vyy­den pa­ran­ta­mi­nen.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Nuorisotyö » Nuorisotyö kouluissa

Kou­lu­nuo­ri­so­työ

Koulunuorisotyö on nuorisotyön muoto, jossa nuorisotyöntekijä on kiinteä osa koulun viikoittaista arkea, osana koulun henkilökuntaa. Koulunuoriso-ohjaajan työtehtäviin ja tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kouluviihtyvyyden parantaminen niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Kouluympäristö ja koulupäivät voivat pitää sisällään muutakin kuin oppitunteja. Oppiminen on meidän jokaisen elämäntyö ja jotta oppimista tapahtuu, ympäristön täytyy olla mielekäs ja luova. Kouluympäristön ja koulussakäymisen mielekkyyttä lisää se, että jokaisella on koulussa turvallinen olla ja jokainen kokee koulun itselleen tärkeänä arjen ympäristönä.

Nuorille järjestettävän ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi varhaista puuttumista voidaan edistää muun muassa hyvin toimivilla monialaisilla yhteistyöverkostoilla, kuten laajennetuilla oppilashuoltoryhmillä, joissa on koulu- ja nuorisotoimen lisäksi, terveystoimen (nuorisopsykiatria, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ym.) sekä sosiaalitoimen (lastensuojelu) edustajia.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn menetelmät Torniossa

  • Täyskäsi-ryh­mäy­tys­toi­min­ta Tornion seis­ka­luok­ka­lai­sil­le
  • Tu­kiop­pi­las­toi­min­ta
  • Pien­ryh­mä­toi­min­ta
  • Teematunnit ja kas­va­tus­tun­nit ylä­kou­lui­käi­sil­le. Lukuvuoden aikana kou­lu­nuo­ri­so-ohjaaja toteuttaa erityisesti 7.-luok­ka­lais­ten kanssa erilaisia tunteja, joissa käsitellään mm. so­si­aa­li­seen mediaan ja ka­ve­ri­tai­toi­hin liittyviä teemoja.
  • Nuo­ri­so­ti­lat tutuksi -toiminta kuutos- ja seis­ka­luok­ka­lai­sil­le
  • Adap­te­ri­me­dia-toiminta: pien­ryh­mä­toi­min­ta, erilaiset kouluryhmät, aar­teen­met­säs­tys-ryh­mäy­tys­päi­vä Tornion yh­teis­ly­seon lukion 1.vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­le
  • Erilaiset tapahtumat ja tempaukset kouluilla
  • Laajennettu op­pi­las­huol­to­ryh­mä
  • Etsivä nuorisotyö: kou­lu­kier­rok­set ysi­luok­ka­lai­sil­le
  • Yhteistyö PPO:n nuoriso- ja yh­tei­sö­oh­jaa­jien kanssa eri ta­pah­tu­mis­sa ja toi­min­nois­sa.