Kylien ja yhteisöjen avustukset

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille kylille ja yhdistyksille.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika on 1.3. – 31.3.2023. Ilmoitus avustusten hausta julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin verkkosivulla.

Sähköisen avustuslomakkeen lähettämistä varten tarvitaan vahva tunnistautuminen (mobiilivarmenne tai pankkitunnukset). Paperiset allekirjoitetut avustushakemukset lähetetään kirjaamoon osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Kylien avustukset

Avustusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta. Kyläavus­tusta hakevan yhteisön tulee olla Tornion kylien neuvoston jäsen ja osallistua kylien neuvoston toimintaan.

Alla olevasta liitteestä löytyvät tarkemmin kaupunginhallituksen 6.2.2023 hyväksymät avustusten myöntämisperiaatteet.

Avustuksia haetaan täyttämällä hakulomake. Lomakkeita on saatavana myös paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista.

 • Kylätoiminnan avustushakemus

Yhteisöjen avustukset

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti.

Avustukset kohdennetaan toimintaan, joka edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa, kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä ja ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä luonne sekä yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö. Avustuksia koskevat määrärahat sisällytetään vuosittain kaupungin talousarvioon.

Avustusten saajien toivotaan toiminnassaan huomioivan kaupungin strategiassa korostetut toimintaperiaatteet, joita ovat:

 1. Rohkea
 2. Turvallinen
 3. Kestävä

Sellaiseen toimintaan, johon sisältyy piirteitä edellä mainittujen arvojen vastaisuudesta, ei myönnetä avustuksia.

Avustusten avustuslajeina ovat:

 • sosiaali- ja terveysjärjestöt
 • kulttuuritoimi
 • nuorisotoimi
 • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

 • toiminta-avustus
 • kohdeavustus
 • toimitila-avustus (sosiaali- ja terveysjärjestöt, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kylätoiminta)

Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain. Tarkemmat avustustenhakuperiaatteet ja avustuslajikohtaiset kriteerit sekä hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 6.2.2023 hyväksymästä avustusten myöntämisperiaatteista

Liikuntatoimen harkinnanvaraiset avustukset

Liikuntatoimen harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen tarkoituksena on korostaa liikunnan laaja-alaista vaikutusta kuntalaisten hyvinvointiin, kaupungin näkyvyyden edistämistä, junioritoiminnan laajuutta ja juniorien määrää. Harkinnanvaraisen avustushakemuksen käsittelyyn vaikuttaa toiminta, johon avustusta haetaan, esim. SM- tai PM-tason kilpailujen järjestäminen, kilpailuihin osallistuminen sekä kylätoimikuntia avustetaan niiden ylläpitäessä tai omatoimisesti rakentaessa lähiliikuntapaikkoja.

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, liikuntalain tavoitteiden toteutuminen, liikunnan eettisten periaatteiden noudattaminen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen.

Lomakkeet ja oheisaineisto

Kaupunginhallitus myöntää kylätoiminnan avustukset sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset, elämänlaatulautakunta myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimien avustukset.

Avustuksia haetaan joka avustuslajille omalla lomakkeella. Näitä lomakkeita saa myös paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista.

Tietosuoja

Käsittelemme avustuslomakkeilla kerättäviä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kaupungin hallinnon valmistelu- ja päätöksentekotehtävien toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu kaupungin viralliseen päätöksentekoon ja henkilön tiedot kirjataan kaupungin päätöksentekorekisteriin hänen laittaessaan vireille kaupungissa esim. avustuksen hakemiseen liittyvän asian.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjänä Tornion kaupungin lakisääteisiin velvoitteisiin, yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön, elintärkeiden etujen suojaamiseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. (mm. kuntalaki ja julkisuuslaki)

Henkilötietojen luovuttamisesta ja muusta informaatiosta voit lukea tarkemmin tietosuojaselosteesta asiakaspalvelupiste Kompassissa ja kaupungin kotisivuilla.

Sivun alkuun