Kylien ja yhteisöjen avustukset

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille kylille ja yhdistyksille.

Avustusta haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakuaika ilmoitetaan virallisella kuulutuksella ennen hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin verkkosivulla.

 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika on 1.3. – 7.4.2022.

Kylien avustukset

Avustusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta. Kyläavus­tusta hakevan yhteisön tulee olla Tornion kylien neuvoston jäsen ja osallistua kylien neuvoston toimintaan.

Alla olevasta liitteestä löytyvät tarkemmin kaupunginhallituksen 7.9.2020 hyväksymät avustusten myöntämisperiaatteet.

Avustuksia haetaan täyttämällä hakulomake. Lomakkeita on saatavana myös paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista.

Yhteisöjen avustukset

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti.

Avustukset kohdennetaan toimintaan, joka edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, aktivoi kuntalaisia, lisää elinvoimaa, kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä ja ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä luonne sekä yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö. Avustuksia koskevat määrärahat sisällytetään vuosittain kaupungin talousarvioon.

Avustusten saajien toivotaan toiminnassaan huomioivan kaupungin strategiassa korostetut toimintaperiaatteet, joita ovat:

 1. Jatkuva uudistuminen
 2. Asiakaslähtöisyys
 3. Avoimuus
 4. Turvallisuus

Sellaiseen toimintaan, johon sisältyy piirteitä edellä mainittujen arvojen vastaisuudesta, ei myönnetä avustuksia.

Avustusten avustuslajeina ovat:

 • sosiaali- ja terveystoimi
 • kulttuuritoimi
 • nuorisotoimi
 • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

 • toiminta-avustus
 • kohdeavustus
 • toimitila-avustus (nuoriso- ja liikuntatoimi sekä kylätoiminta)

Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain. Tarkemmat avustustenhakuperiaatteet ja avustuslajikohtaiset kriteerit sekä hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 11.10.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperiaatteista

Lomakkeet ja oheisaineisto

Kaupunginhallitus myöntää kylätoiminnan avustukset sekä sosiaali- ja terveystoimen avustukset, elämänlaatulautakunta myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimien avustukset. Avustuksia haetaan kylätoiminnalle omalla lomakkeella ja muille yhteisöille yhteisellä lomakkeella. Näitä lomakkeita saa myös paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen avustuksista päätettäessä käytetään apuna alta löytyviä pisteytystaulukkoja, joiden mukaan yhteisön esittämä toiminta pisteytetään. Pisteytystaulukkoa voi käyttää apuna avustushakemusta täytettäessä.

Tietosuoja

Käsittelemme avustuslomakkeilla kerättäviä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kaupungin hallinnon valmistelu- ja päätöksentekotehtävien toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu kaupungin viralliseen päätöksentekoon ja henkilön tiedot kirjataan kaupungin päätöksentekorekisteriin hänen laittaessaan vireille kaupungissa esim. avustuksen hakemiseen liittyvän asian.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjänä Tornion kaupungin lakisääteisiin velvoitteisiin, yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön, elintärkeiden etujen suojaamiseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. (mm. kuntalaki ja julkisuuslaki)

Henkilötietojen luovuttamisesta ja muusta informaatiosta voit lukea tarkemmin tietosuojaselosteesta asiakaspalvelupiste Kompassissa ja kaupungin kotisivuilla.

Sivun alkuun