Lapin Ely-keskuksen kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia: Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) Nunasvaara  Eteläisen grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, Kiiruna, Ruotsi. Asian …


Pihlajasaaren asemakaavan voimaantulo

Tornion kaupunginvaltuuston 28.3.2022 kokouksessaan hyväksymä § 34 Pihlajasaaren kaupunginosan asemakaava koskien kortteleita 1-27 sekä niihin liittyviä virkistysalueita, yhdyskuntateknisen huollon alueita ja katualueita, on tullut voimaan. TORNION KAUPUNGINVALTUUSTO


Lapin Ely-keskuksen YVA-kuulutus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.5.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Asia koskee Kemin kaivoksen laajentamista. Perusteltu …


Väyläviraston kuulutus

ILMOITUS VÄYLÄVIRASTON KUULUTUKSESTA Tornio-itäinen – valtakunnan raja, ratasuunnitelma, Tornio Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta …


Fingrid Oyj:n kuulutus

FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS VUENNONKOSKI – VIITAJÄRVI Fingrid Oyj rakentaa uuden 400 kV voimajohtoyhteyden Tornionjoen Vuennonkoskelta Tornioon rakennettavalle uudelle Viitajärven sähköasemalle. Uusi voimajohto on osa kokonaisuutta, jossa rakennetaan 400 kV siirtoyhteys …


Hyväksytty tonttijako

Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyi 13.4.2022 kokouksessaan § 90 tonttijaon osalle 21. Pirkkiön kaupunginosan korttelia 178. TORNION KAUPUNGIN TEKNISET PALVELUT


Sivun alkuun