Kuulutus Tornion ralliharrastajat ry:n rallikilpailua koskevasta meluilmoituksesta

Tornion Ralliharrastajat ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee yksipäiväisen rallikilpailun järjestämistä lauantaina 12.6.2021 klo 8-20 Kehäkankaantiellä Tornion kaupungissa. Toimintaa koskeva …


Lapin Ely-keskuksen kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Asia Perämeren Jätehuolto Oy:n toimittama Jätekeskus Jäkälän ympäristön ja jätetäytön päivitetyn tarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Diaarinumero LAPELY/3381/2015 Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito Kuulutus ja sen liitteet pidetään nähtävillä 14.4. – 21.5.2021 osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset > Ympäristö …


Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus

Valitukset vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen …


Muuntamokatu 5:n asemakaavamuutos

Tornion kaupunginvaltuuston 22.2.2021 kokouksessaan hyväksymä § 21 Tornion kaupungin Muuntamokatu 5:n asemakaavan muutoksen koskien Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelia 19 ja sitä ympäröiviä katualueita ja pohjoispuolen yleistä pysäköintialuetta on …


Maa-aineslupahakemus Palovaaraan, Tornio

Yksityishenkilö hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa Palovaarassa tilalla Louhikko 851-423-28-30. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria ja ottamismäärä 25 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan …


Fingrid Oyj:n kuulutus

KUULUTUS Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 kV voimajohtoyhteys Tornionjoen Vuennonkoskelta Keminmaalle rakennettavalle uudelle Viitajärven sähköasemalle. Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että maastotutkimukset noin 48 km:n pituisen …


Sivun alkuun