Nämnder

Nämnder och direktioner är förtroendevalda organ vars uppgift är att sköta uppgifter i bestämda förvaltningsområden. I Tornio finns nämnden för tekniska tjänster, bildningsnämnden, livskvalitetsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden. Stadsfullmäktige utser nämndernas ledamöter och suppleanter. Den utser också en ordförande och vice ordförande bland de som har utsetts till ledamöter.

Nämnden för tekniska tjänster ansvarar för stadens samhällstekniska tjänster vilka inkluderar markanvändning, kommunalteknik, byggande och lokaler.

Bildningsnämnden ansvarar för beredelse av lagstadgade frågor som anknyter till förskola, grundskola, utbildningar för unga och vuxna samt produktion och förverkligande av förskole- och undervisningstjänster.

Livskvalitetsnämnden ansvarar för stadens biblioteks- musei- och kulturverksamhet, ungdoms- och idrottsverksamhet, motion samt fritt bildningsarbete. Nämndens uppgift är att främja välbefinnande hos medborgarna i samarbete med tredje sektorn och organisationer. Livskvalitetsnämnden främjar också kommuninvånarnas enhetliga möjligheter att ta del av kultur, litteratur och konst samt kontinuerlig personlig utveckling.

Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för stadens lagstadgade myndighetsuppgifter inom social- och hälsovård samt för produktion och förverkligande av social- och hälsovårdstjänster.

Back to the top