Framsida » Nyheter » Torneälvens håvfiskekultur har valts till Finlands och Sveriges gemensamma kandidat till Unesco-listan

Torneälvens håv­fis­ke­kul­tur har valts till Finlands och Sveriges gemensamma kandidat till Unesco-listan

“Solekko alkaa tekheen!”

Undervisnings- och kulturministeriet har på förslag av Museiverket godkänt Finlands anslutning till en multinationell ansökan som syftar till att föra upp Torneälvs håvfiskekultur på Unescos Representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Sverige valde håvfisketraditionen som sin kandidat för en multinationell ansökan om upptagande på Unescos lista 27.6.2023 – men endast på villkor att Finland deltar. Nästan ett halvt år av väntan och spänning belönades strax före jul när ministeriet informerade arbetsgruppen om beslutet.

Under 2024 kommer en ansökan att sammanställas och lämnas in till Unesco i mars 2025. Ansökan görs i samarbete med traditionsutövare, ISOF och Museiverket, och den åtföljs av bland annat en video, webbsida och informationsträff och forum. Traditionsutövarnas och byaföreningarnas deltagande spelar en nyckelroll i alla skeden av ansökningsprocessen. Den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet fattar beslut om upptagningen till listan i december 2026.

Den nye kulturarvskoordinatorn, FM Julia Autio, tillträdde sin tjänst i början av januari. Framöver kommer hon att samordna både bevarandet av fisketraditioner och sammanställningen av ansökan på båda sidor om gränsen. Hennes arbetsplats är Tornedalens museum. Autio kommer ursprungligen från Kalajoki och har gjort kulturarvsarbete med fiskesamhällena i Bottenviken, särskilt i samband med nätfiske och säljakt.

Traditionsutövaren Markku Vaaraniemi anser att undervisnings- och kulturministeriets beslut är ett betydande erkännande av håvfisketraditionen och det okomplicerade samarbetet över landsgränserna. Från svensk sida har traditionsutövaren Lena Antti betonat traditionens lokala och långvariga karaktär som ett levande kulturarv på båda sidor om Torneälven. Båda anser redan att ansökningsprocessen kommer att öka synligheten för fisketraditionen och samtidigt stödja utvecklingen av hållbar turism och byarnas livskraft.

Ett långsiktigt arbete har bedrivits sedan 2010 i samband med flera projekt för att främja Unesco och bevarandet av traditionen. Torne älvs traditionella fiskekultur upptogs på den nationella listan över levande kulturarv i Finland redan 2017 och i Sverige på motsvarande lista, Sveriges nationella förteckning över immateriella kulturarv, upptogs håvfisketraditionen i Tornedalen 2018. Avsiktsförklaringen som ledde fram till det aktuella beslutet skrevs tillsammans med traditionsutövare, Tornedalens museum, Torneå och Haparanda städer under 2021 och 2022.

Ett presentationstillfälle om ämnet kommer att hållas 2/2/2024 i Kukkolaforsen i samband med håvarträffen som organiseras en gång per år.

Bifogat finns länkar till pressmeddelanden från ISOF, Museiverket och Undervisnings- och kulturministeriet:
ISOF, 30/6/2023, Tornedalens håvfiskekultur kan nomineras till Unescolista
https://www.isof.se/vart-uppdrag/om-myndigheten/pressrum/arkiv-pressmeddelanden/2023-06-30-tornedalens-havfiskekultur-kan-nomineras-till-unescolista
Finlands Undervisnings- och kulturministeriet, 10/1/2024, Torneälvens håvfiskekultur bereds som Finlands och Sveriges gemensamma Unesco-utnämning
https://okm.fi/-/tornionjoen-lippokalastuskulttuuria-valmistellaan-suomen-ja-ruotsin-yhteisena-unesco-kohteena?languageId=sv_SE
Finlands Museiverket, 10/1/2024, Torneälvens håvfiskekultur bereds som Finlands och Sveriges gemensamma Unesco-utnämning
https://www.museovirasto.fi/sv/aktuellt/tornionjoen-lippokalastuskulttuuria-valmistellaan-suomen-ja-ruotsin-yhteisena-unesco-kohteena

Mer information
Gränssamarbetsutvecklare Hanna-Leena Ainonen, Torneå stad, hanna-leena.ainonen@tornio.fi, +358405021103
Kulturarvskoordinator Julia Autio, Tornedalens museum, julia.autio@tornio.fi, +358407784418
Traditionsutövaren Markku Vaaraniemi, markku.vaaraniemi@gmail.com, +358405590836
Traditionsutövaren Lena Antti, lenaantti@gmail.com, +46706358127