Martimon tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin pohjoisosaan, Martimon alueelle, lähelle Ylitornion kunnan rajaa. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran, sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle.

Hankealueelta on matkaa Tornion kaupungin keskustaajama-alueelle noin 35 kilometriä, Tervolan keskustaajamaan noin 17 km ja Ylitornion keskustaajamaan noin 24 km. Vakituiseen asutukseen on voimaloilta etäisyyttä vähintään 2 km ja rekisteröityihin vapaa-ajanasuntoihin vähintään 1,5 km. Hankealueen sisällä on lisäksi muutama eräkämppä. Hankealue rajautuu länsireunaltaan Karhakkamaan kaavoituksessa olevaan tuulivoimahankkeeseen, kun taas idässä, Tervolan puolella, sijaitsee Valkiavaaran kaavoitettava tuuloimahanke.

Martimon hanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille. Alue on valtaosin metsätalouskäytössä ja siellä sijaitsee myös turvetuotantoalueita.

Tuulivoimapuisto

Hankealueen koko on noin 11 100 hehtaaria. Alueelle on suunnitteilla maksimissaan noin 70 tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden pyyhkäisykorkeus on korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho tulee olemaan 6–10 megawattia.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tapahtuu huoltoteiden ojiin rakennettavia maakaapeleita pitkin. Kantaverkkoon liittymistä varten rakennetaan hankealueelta itään, Petäjäskosken sähköasemalle, 400 kV -voimajohto, olemassa olevan ja hankealueen läpi kulkevan voimajohdon rinnalle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan MRL 77 a pykälän mukaisesti suoraan rakentamista ohjaavana. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaisesti. Menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä hankkeesta. Kunkin nähtävilläolon yhteydessä pidetään myös yleisötilaisuus.

  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma tulee julkisesti nähtäville arviolta alkuvuodesta 2022.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavan valmisteluaineisto tulevat julkisesti nähtäville arviolta kesällä 2022.
  • Kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville arviolta loppuvuodesta 2022.
  • Kaava tuodaan Tornion kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta alkuvuodesta 2023

Hankkeen tavoiteltu rakentamisaikataulu on vuosina 2024–2026.

Hankkeen vaihtoehtotarkastelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja YVA-suunnitelmassa esitetään hankkeen maksimivaihtoehto. Tämä vaihtoehto on maksimissaan noin 70 voimalaa. Kun hankkeen ympäristö- ja luontoselvitykset ovat valmistuneet, tuodaan kaavan valmisteluvaiheen aineistoon ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen vaihtoehto kaksi, joka on maksimivaihtoehtoa suppeampi.

Kirjalliset mielipiteet 21. kesäkuuta mennessä

YVA- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma -asiakirjoista voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 21.6.2022 joko sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Asukaskysely avoinna kesäkuun ajan

Hankkeessa toteutetaan ennen YVA-selostuksen valmistumista asukaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Asukaskyselyyn voi vastata 30.6.2022 (Jatkamme Martimon nettikyselyn voimassaoloa 31.8.22 asti) internetissä osoitteessa: https://q.surveypal.com/martimo

Yleisötilaisuus

Martimon tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 18-20 kaupungintalon valtuustosalissa (9. kerros). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

  • Teams-kokouslinkki (kokous pidetty)
Sivun alkuun