Martimon tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke

Han­kea­lu­eel­le suun­ni­tel­laan enintään noin 70 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­tu­jen voimaloiden pyyh­käi­sy­kor­keus on korkeintaan 300 metriä.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Martimon tuulivoimapuistohanke

Martimon tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke

Hankealue

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin pohjoisosaan, Martimon alueelle, lähelle Ylitornion kunnan rajaa. Hankealue sijoittuu Korttovaaran, Kaisavaaran, Sorvasvaaran, sekä kaupungin pohjoisrajan väliselle alueelle.

Hankealueelta on matkaa Tornion kaupungin keskustaajama-alueelle noin 35 kilometriä, Tervolan keskustaajamaan noin 17 km ja Ylitornion keskustaajamaan noin 24 km. Vakituiseen asutukseen on voimaloilta etäisyyttä vähintään 2 km ja rekisteröityihin vapaa-ajanasuntoihin vähintään 1,5 km. Hankealueen sisällä on lisäksi muutama eräkämppä. Hankealue rajautuu länsireunaltaan Karhakkamaan kaavoituksessa olevaan tuulivoimahankkeeseen, kun taas idässä, Tervolan puolella, sijaitsee Valkiavaaran kaavoitettava tuuloimahanke.

Martimon alue on valtaosin metsätalouskäytössä ja siellä sijaitsee myös turvetuotantoalueita.

Tuu­li­voi­ma­puis­to

Hankealueen koko on noin 11 100 hehtaaria. Alueelle on suunnitteilla maksimissaan noin 70 tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden pyyhkäisykorkeus on korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho tulee olemaan 6–10 megawattia.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tapahtuu huoltoteiden ojiin rakennettavia maakaapeleita pitkin. Kantaverkkoon liittymistä varten on kaksi reittivaihtoehtoa. Sähkönsiirron vaihtoehto A:na tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään hankealueelta itään noin 37 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin verkkoon, Petäjäskosken olemassa olevalle sähköasemalle. Uusi voimajohto rakennetaan olemassa olevan Petäjäskoski–Letsi 400 kV voimajohdon rinnalle, sen pohjois- tai eteläpuolelle. Sähkönsiirron vaihtoehto B:nä tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa sähkö siirretään hankealueelta kaakkoon noin 13 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla, ja edelleen etelään noin 23 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Fingridin verkkoon, Keminmaan olemassa olevalle sähköasemalle tai vaihtoehtoisesti Keminmaalle suunnitellulle uudelle Viitajärven sähköasemalle. Etelään päin suuntautuva osio rakennetaan olemassa olevan Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV voimajohdon rinnalle, sen itä- tai länsipuolelle.

Yleiskaava ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan MRL 77 a pykälän mukaisesti suoraan rakentamista ohjaavana. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaisesti. Menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä hankkeesta. Kunkin nähtävilläolon yhteydessä pidetään myös yleisötilaisuus.

  • Kaavan osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma sekä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma ovat olleet julkisesti nähtäville 23.5.2022 – 21.6.2022.
  • Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tus ja kaavan val­mis­te­luai­neis­to tulevat julkisesti nähtäville arviolta al­ku­vuo­des­ta 2023.
  • Kaa­vaeh­do­tus tulee julkisesti nähtäville arviolta kesällä 2023.
  • Kaava tuodaan Tornion kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si arviolta syksyllä 2023

Hankkeen tavoiteltu rakentamisaikataulu on vuosina 2024–2026.

Hankkeen vaih­toeh­to­tar­kas­te­lu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja YVA-suunnitelmassa esitetään hankkeen maksimivaihtoehto. Tämä vaihtoehto on maksimissaan noin 70 voimalaa. Kun hankkeen ympäristö- ja luontoselvitykset ovat valmistuneet, tuodaan kaavan valmisteluvaiheen aineistoon ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen vaihtoehto kaksi, joka on maksimivaihtoehtoa suppeampi.

Kirjalliset mielipiteet 21. kesäkuuta mennessä

YVA- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma -asiakirjoista on voinut esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 21.6.2022 joko sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Asu­kas­ky­se­ly avoinna kesäkuun ajan

Hankkeessa on toteutettu asukaskysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään YVA-selostuksen ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Asukaskyselyyn on voinut vastata 31.8.2022 asti.

Ylei­sö­ti­lai­suus

Martimon tuulivoimahankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 8.6.2022 klo 18-20 kaupungintalon valtuustosalissa (9. kerros). Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Yleisötilaisuuden muistio 8.6.2022

Päivitetty 24.11.2022