Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Maa-ainesten otto


Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan lupa. Luvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Alle 10 000 m3 maa-ainesten ottamiseen tarvittavan luvan Torniossa, Keminmaalla ja Tervolassa myöntää ympäristötarkastaja. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Lupahakemuslomake on saatavissa ympäristötoimesta (kaupungintalo 5. krs) tai se on tulostettavissa ja tallennettavissa pdf-muodossa tietokoneelle. Toivottavaa on, että lupahakemusasiakirjat toimitetaan ympäristötoimelle sähköisessä muodossa, mikäli se on mahdollista. Lupahakemukseen on liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottotoiminnalle. Lomake jätehuoltosuunnitelman tekemiseksi löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta. Mikäli toiminnalle on haettava myös ympäristölupaa, tulee kopio jätehuoltosuunnitelmasta liittää myös ympäristölupahakemukseen.

Maa-ainesten ottajan tulee ilmoittaa vuosittain lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Myös kotitarveotosta on ilmoitettava, mikäli otetaan maa-aineksia yli 500 m3. Lomakkeet ilmoitusten tekemistä varten saa ympäristötoimesta tai sähköisesti lomakepalvelusta. Lisätietoa maa-ainesten ottamisesta löytyy myös ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -oppaasta (Ympäristöopas 85/2001).

Maa-ainestaksa


Lainsäädäntöä
Maa-aineslaki (555/1981) 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

 


Ympäristönsuojelun etusivulle


Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä