Kylien ja yhteisöjen avustukset

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille kylille ja yhdistyksille.

Avustusta haetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Hakuaika ilmoitetaan virallisella kuulutuksella ennen hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä ja kaupungin verkkosivulla.

  • Vuoden 2020 avustusten hakuaika on 1.–30.11.2019.

Kylien avustukset

Avustusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta. Kyläavus­tusta hakevan yhteisön tulee olla Tornion kylien neuvoston jäsen ja osallistua kylien neuvoston toimintaan.

Alla olevasta liitteestä löytyvät tarkemmin kaupunginhallituksen 11.10.2018 hyväksymät avustusten myöntämisperiaatteet.

Avustuksia haetaan täyttämällä hakulomake. Lomakkeita on saatavana myös paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista.

Yhteisöjen avustukset

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa. Kau­punki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strate­gisten teemojen mukaisesti.

Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen. Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet, kuten palvelu­kysyntä ja -tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus sekä muut hyvän hal­lintotavan periaatteet. Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yh­teisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

Avustusten avustuslajeina ovat:

  • sosiaali- ja terveystoimi
  • kulttuuritoimi
  • nuorisotoimi
  • liikuntatoimi

Avustusmuotoina ovat:

  • toiminta-avustus
  • kohdeavustus
  • toimitila-avustus

Avustuksille on laadittu yhteisiä ja kohdennettuja periaatteita ja avustuslajeittain. Tarkemmat avustustenhakuperiaatteet ja avustuslajikohtaiset kriteerit sekä hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 11.10.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperiaatteista

Lomakkeet ja oheisaineisto

Kaupunginhallitus myöntää sosiaali- ja terveystoimen avustukset ja elämänlaatulautakunta myöntää kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimen avustukset. Avustuksia haetaan yhteisellä lomakkeella, jota saa myös paperisena kaupungintalon palvelupiste Kompassista.

Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen avustuksista päätettäessä käytetään apuna alta löytyviä pisteytystaulukkoja, joiden mukaan yhteisön esittämä toiminta pisteytetään. Pisteytystaulukkoa voi käyttää apuna avustushakemusta täytettäessä.

Tornion kaupungin strategia ja arvot ohjaavat avustusten myöntämistä toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelu­tuotantoa.

Sivun alkuun