Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta

Näiltä sivuilta löydät tukea ja apua, jos koet lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa. Jos olet akuutissa hädässä, soita hä­tä­nu­me­roon 112.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Tornion perhekeskus » Lähisuhdeväkivalta

Tukea ja apua lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa kokeville

Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa meistä jokaista jossain elämän vaiheessa. Väkivallan kokemus usein yllättää, koska tekijänä on läheinen ihminen. Väkivallan jatkuessa teot normalisoituvat osaksi arkea ja avun pyytäminen voi olla hankalaa häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteiden vuoksi. Kaikissa perheissä riidellään, mutta normaaliin riitelyyn ei kuulu väkivalta tai sen pelko.

Lähisuhdeväkivallan muotoja ovat henkinen väkivalta joka ilmenee mm. henkisenä kiusaamisena, alistamisena, mitätöintinä, halveksuntana, haukkumisena ja kontrolloinnin tarpeena. Lähisuhdeväkivallan muita muotoja ovat fyysinen, taloudellinen, seksuaalinen ja uskonnollinen väkivalta. Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.

Lähisuhdeväkivalta harvemmin loppuu itsestään vaan pahenee vuosien saatossa. Väkivallan tekijä syyllistää uhriaan väkivallasta, mutta myös hyvittelee tekojaan lahjoilla, kauniilla eleillä, sanoilla tai muuten huomioida väkivallan uhria positiivisella tavalla.

Näiltä sivuilta löydät tukea ja apua, jos koet lähisuhdeväkivaltaa.

Jos olet akuutissa hädässä, soita hätänumeroon 112.

MARAK-työryhmä

MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä, joka koostuu systemaattisesta väkivallan riskinarvioinnista. Jos parisuhdeväkivallan riski on kohonnut, uhri saa apua moniammatilliselta työryhmältä helposti ja nopeasti, jotta parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu.

Työryhmässä laaditaan moniammatillinen suunnitelma uhrin turvallisuuden parantamiseksi. Tukihenkilö on uhrin tukena prosessin ajan.

Jos koet parisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa, ole yhteydessä keneen tahansa alla lueteltuihin ammattilaisiin tai viranomaisiin avun saamiseksi.

Lapin ensi- ja turvakoti

Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, ketkä tarvitsevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan. Lähisuhdeväkivallan pelko tai uhka on riittävä syy hakeutua turvakotiin.

Asiakkaalle maksuttomaan turvakotiin voit mennä yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turvakodista voit saada neuvontaa myös puhelimitse.

Lapin ensi- ja turvakodin puhelin päivystää 24/7 numerossa 040584002. Lapin ensi- ja turvakoti sijaitsee Rovaniemellä osoitteessa Lähteentie 5, 96400 Rovaniemi.

Linkki Turvakodin sivuille.

Neuvola

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.
Linkki Tornion neuvoloiden sivuille.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on suunnattu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy määräaikaiset terveystarkastukset ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaiset lisätapaamiset. Kouluterveydenhuollossa edistetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaen varhaisen tuen tarpeet ja tukien ja ohjaten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen kuuluvat kouluterveydenhuollon tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun muassa opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa eli kouluterveydenhuolto on osana monialaista opiskeluhuoltoa.
Linkki Tornion kouluterveydenhuollon sivuille.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun jälkeisissä opinnoissa oleville eli ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, lukiolaisille, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto edistää ja seuraa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelukykyä, edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja opiskeluyhteisön hyvinvointia järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös opiskelijan varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukeminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.
Linkki Tornion opiskeluterveydenhuollon sivuille.

Mielenterveyspalvelut

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi ystävälle tai terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Lasten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut on tarkoitettu eri elämäntilanteisiin tukemaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Perheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena tukea koko perheenne hyvinvointia. Voit saada sosiaalipalveluista tukea mm. perheen arjen haasteisiin ja taloudelliseen toimeentuloon.

Lapsella ja perheellä on viipymättä oikeus saada lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä palveluita tuen tarpeen mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ennen kaikkea huomioitava lapsen etu ja kuunneltava lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen tai perheen tarvitessa sosiaalihuollon palveluita tehdään palveluntarpeen arviointi tuen tarpeen kartoittamiseksi yhdessä perheen kanssa.

Linkki perheiden sosiaalipalveluiden sivuille.

Seurakunta

Seurakunnalta saa keskusteluapua ja taloudellista tukea myös erilaisissa kriisitilanteissa.

Diakoniapäivystykseen voit tulla keskustelemaan mielessäsi olevista asioista sekä ruoka-aputarpeesta ilman ajanvarausta. Diakoniapäivystys on keskiviikkoisin klo 9-11 Suensaaren seurakuntatalon diakoniatoimistossa, os. Kirkkokatu 13, kuukauden viimeisenä keskiviikkona Järjestötalolla, Kemintie 53 sekä klo 15-17 Suensaaren seurakuntatalolla, diakoniatoimistossa.

Linkki Tornion seurakunnan sivuille.

Järjestöjä ja kohtaamispaikkoja

Kriisikeskus Turvapoiju tarjoaa keskusteluapua, kun olet kohdannut järkyttävän tapahtuman tai yllättävän ja haastavan elämäntilanteen. Maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua saat mm. puhelimessa, verkossa ja vertaistukiryhmissä.
Linkki Kriisikeskus Turvapoijun sivuille.

Valtakunnallisia palveluita

Jokainen perhe on yksilöllinen ja tarvitsee tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Vertaistuen merkitys korostuu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa tavatessa ja keskustellessa. Väkivaltatilanteissa tukea ja tietoa antavia järjestöjä.

Ensi- ja turvakotien liiton Tunnista väkivalta -sivustolta löydät tietoa, kuinka tunnistaa väkivalta. Perheissä ja lähisuhteissa on olemassa hyvin erilaisia väkivallan muotoja. Väkivalta on kiteytettynä käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa.
Linkki Tunnista väkivalta -sivustolle.

Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodista saat apua perheväkivaltaan ja turvallisuutta lähisuhteisiin.
Linkki Nettiturvakotiin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä löydät tietoa perheväkivallan vaikutuksista lapseen. MLL:n sivuilta löydät myös artikkelin Mikä neuvoksi, kun lapsen kanssa kilahtaa? Jokainen joskus raivostuu lapselleen, mikä pelästyttää ja hävettää. Havahtuminen tilanteeseen on kuitenkin aina mahdollisuus muutokseen.
Linkki MLL:n vanhempainnettiin.
Linkki Mikä neuvoksi, kun lapsen kanssa kilahtaa? -artikkeliin.

RIKU eli rikosuhripäivystys on matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalvelu rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen. Sivuilta löydät mm. maksuttoman rikosuhripäivystysnumeron 116006, joka palvelee suomeksi ma–pe klo 9–20 ja ruotsiksi klo 12–14 sekä chatin, joka on auki arkisin 9-15 ja lisäksi maanantaisin 17-19. Sivuilta löydät myös Turvasuunnitelma väkivaltatilanteeseen tai sen uhkaan kotona sekä ohjeet lähestymiskiellon tekemiseen.
Linkki RIKU:n sivuille.
Linkki Turvasuunnitelmaan.
Linkki lähestymiskiellon tekemisohjeeseen.

Lähisuhdeväkivallasta tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa joko verkossa tai poliisilaitoksella. Kuvaile rikosilmoituksessa mahdollisimman tarkasti mitä on tapahtunut ja keitä asia koskee.
Linkki rikosilmoituksen tekemiseen.

Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaan ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Sivuilta löydät mm. 24/ auki olevat auttavan puhelimen numerosta 080 005 005 ja arkisin klo 9-15 auki olevan chatin.
Linkki Nollalinjan sivuille.

Naisten Linjan sivuilta löydät tietoa ja tukea kaikenikäisille väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Voit luottamuksellisesti soittaa tai chatata.
Linkki Naisten Linjan sivuille.

Miessakit ry:n sivuilta löydät apua ja tietoa henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla ja yksilö- tai vertaisryhmätapaamisissa. Päivystyspuhelin on avoinna ma-ke klo 9-12 numerossa 0447511340. Muulloin jätä viesti vastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä.
Linkki Miessakit ry:n sivuille.

Tukikeskus Varjosta saat tietoa ja tukea eron jälkeisestä vainosta sekä aikuisille että nuorille.
Linkki Tukikeskus Varjon sivuille.

Ihmisoikeusliiton sivuilta löydät tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta.
Linkki Ihmisoikeusliiton sivuille.

Loisto setlementin Sopu-työ auttaa kunniaan liittyvissä kriiseissä ja konfliktitilanteissa.
Linkki Sopu-työn sivuille.

Monika-Naiset liitto ry:n sivuilta löydät tukea, jos olet väkivaltaa kokenut maahanmuuttajataustainen nainen. Sivuilta löydät mm auttavan puhelimen ja chatin.
Linkki Kriisikeskus Monikan sivuille.

Ensi- ja turvakotien liiton Kaapatut lapset -sivustolta löydät tietoa ja tukea, jos lapsesi on kaapattu tai pelkäät lapsikaappausta.
Linkki Kaapatut lapset -sivustolle.

Terveyskylän Naistalo tarjoaa tietoa ja tukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen ja aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille.
Linkki Naistalon sivuille.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa toimivan Seri-tukikeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille seksuaalista väkivaltaa kokeneille yli 16 vuotta täyttäneille henkilöille, kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle 1 kk. Seri-tukikeskus on avoinna 24/7 ja päivystävä numero on 0405277983.
Linkki Seri-tukikeskuksen sivuille.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen sivuilta löydät tietoa, tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.
Linkki Tukinaisen sivuille.

Suojellaan Lapsia ry:n Sinä riität on vertaistuellinen ryhmä vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi tai nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Sivuilta löydät myös podcastin, kirjoitushuoneen ja pysähtymisharjoituksen.
Linkki Sinä riität -sivustolle.

Suomen Delfins ry:n sivuilta löydät tietoa ja tukea lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyille aikuisille. Sivuilta löydät mm. neuvontapuhelimen, chatin ja keskusteluryhmän.
Linkki Suomen Delfins ry:n sivuille.

Apua lapselle tai nuorelle

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot tarjoavat nuorille ja heidän läheisilleen maksutonta keskusteluapua oli asiasi pieni tai iso. Sivuilta löydät myös mm tukea itsenäistymiseen ja unirytmin korjaamiseen.
Linkki Nuorten turvatalot -sivustolle.

Turvakamu-sovellus on tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille tai nuorille, jotka ovat kohdanneet perheessään väkivaltaa tai elävät väkivallan keskellä. Turvakamu-sovelluksesta löydät tietoa, läsnäoloa ja turvaa omassa kännykässä sekä tukea väkivallasta selviytymiseen.
Linkki Turvakamu-sovellukseen.

Apuu-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Apuu-chatissa voit nimettömänä ja luottamuksellisesti keskustella mikä mieltäsi askarruttaa ja se on avoinna joka päivä klo 9-22.
Linkki Apuu-chatiin.

MLL Nuorten netistä löydät apua nuorille väkivallan kohtaamiseen. Sivuilta löydät Nuortennetin keskustelupalstan ja chatin, joissa voit keskustella luotettavan aikuisen kanssa sekä saada vertaistukea. Sivuilta löydät myös maksuttoman Lasten ja nuorten puhelimen, joka päivystää vuoden jokaisena päivänä ja siihen voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa.
Linkki MLL:n nuorten sivustolle.

RIKU eli rikosuhripäivystyksen sivuilta löydät tietoa ja tukea jos olet nuori ja epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi. Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ja niitä voi tapahtua arkipäiväisissä tilanteissa ja ympäristöissä ja joskus rikoksen tunnistaminen voi olla vaikeaa.
Linkki RIKU:n nuorten sivuille.

Nuorten Exit -sivut on suunnattu 13-29 -vuotiaille nuorille. Sivuilta löydät tietoa omista rajoista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta sekä tukea seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa.
Linkki Nuorten Exit -sivustolle.

Mieli ry:n, Suomen Punainen Ristin, Setlementtiliiton sekä SOS-lapsikylän koordinoiman Sekasin Kollektiivin yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Sivuilta löydät mm. Sekasin-chatin, Sekasin-ryhmächatin ja Sekasin Gaming Discord-yhteisön.
Linkki Sekasin Kollektiivin sivuille.

Tukikeskus Varjo tarjoaa tietoa ja tukea nuorille vanhempien eron jälkeisestä vainosta ja väkivallasta.
Linkki Tukikeskus Varjon sivuille. 

Keijun varjo -toiminta on tarkoitettu 15-28 -vuotiaille nuorille naisille, jotka tarvitsevat tukea vihan, aggression ja väkivallan kysymysten kanssa. Keijun varjo -toiminnan tavoitteena on edistää nuorten naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Apua voit saada luottamuksella ja maksuttomasti chateissa, yksilökeskusteluissa ja vertaisryhmissä.
Linkki Keijun varjon sivuille.

Lasinen lapsuus -sivuilta löydät tietoa, ohjattuja nettiryhmiä ja chatteja 12-25 -vuotiaille nuorille, kun kodin aikuisten juominen mietityttää tai ahdistaa.
Linkki Lasinen lapsuus -sivustolle.

Apua väkivallan tekijälle

Miessakin ry:n Lyömätön linja on lähi- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille puhelin ja verkkovälitteisesti.
Linkki Lyömättömän linjan sivuille.

Naisenväkivalta.fi -sivustolta löydät tukea, toivoa ja tarinoita liittyen naisen väkivallan, aggression ja itsehillinnän aiheisiin.
Linkki Naisenväkivalta.fi -sivustolle.

Maria Akatemian Demeter-työ on ennaltaehkäisevää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä liittyen erityisesti naisen henkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Demeter-työ tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä henkistä tai fyysistä väkivaltaa mm. puhelimitse ja chatissa.
Linkki Maria Akatemian Demeter-työn sivuille.

Parisuhteen päättyminen voi herättää häpeää, mustasukkaisuutta ja vihaa ja voi johtaa ex-puolison vainoamiseen. Vainoaminen on yksipuolista lähisuhdeväkivaltaa, joka aiheuttaa vainotussa pelkoa tai ahdistusta ja on voinut alkaa jo parisuhteen aikana.
Linkki Tukikeskus Varjon sivuille.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
– normaali.fi – on suunnattu nuorille ja sieltä löytyy huolitesti sekä auttavia videoita
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki normaali.fi-sivuille.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.

Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17-19.
Linkki apua huoliin -chatiin.