Törmävaara

Merkittävä ki­vi­kau­ti­nen asu­tus­kes­kit­ty­mä

Kivikauden metropoli

Tervolan kunnan keskustasta reilut viisi kilometriä luoteeseen olevan Törmävaaran alarinteiden muinaisilta rantaterasseilta tunnetaan poikkeuksellisen paljon merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Törmävaara muodosti kivikaudella suuren saaren Kemijoen suistoon. Törmävaaran pohjoisrinteillä on lähes yhtenäinen vajaat kolme kilometriä pitkä asuinpaikkojen ketju. Alueelta tunnetaan yli kolmesataa asumuksen sijaa sekä lukuisia pienempiä kuopanteita, jotka ovat ilmeisesti jäännöksiä kuoppaliesistä, jätekuopista ja varastointiin liittyvistä rakenteista. Lisäksi Törmävaaran itärinteiltä tunnetaan kymmenkunta asuinpaikkaa, joilla ei ole tavattu maahan kaivettuja asumusten sijoja. Suurin osa kivikautisesta asutuksesta Törmävaarassa ajoittuu noin 4000-2000 eKr. väliselle ajanjaksolle. Maankohoamisen myötä asutus siirtyi vetäytyvän rannan perässä aina alemmille rinteille.

Törmävaarassa on tehty varsin runsaasti arkeologisia tutkimuksia etenkin 1970-80-luvuilla. Asumusten sijat ovat keskittyneet kymmeniin erillisiin ryhmiin, joita on eri korkeustasoilla aina kulloisenkin merenrannan läheisyydessä. Useat samoilla korkeustasoilla olevista ryhmistä olivat asuttuna samaan aikaan ja painanneryhmän onkin katsottu edustavan esimerkiksi yhden sukukunnan asuttamaa aluetta. Asumukset ovat olleet lähinnä kotamaisia maahan kaivettuja kuoppataloja, joiden kattorakenteista ei ole löytynyt juurikaan merkkejä. Luultavimmin ne oli katettu riukujen varaan asetetuilla tuohilla ja turpeilla. Törmävaarasta on löytynyt runsaasti kiviesineistöä ja niiden työstössä syntynyttä jätettä sekä jonkin verran keramiikkaa. Alueen ihmisten ruokavaliosta kertova luuaineisto on keskittynyt hyvin pitkälle hylkeisiin, mikä todistaa hylkeenpyynnin olleen pääelinkeinona. Törmävaaran pohjoislaidalla on asuttu ilmeisesti ympäri vuoden tai ainakin talvikauden yli.

Törmävaaran pohjoisrinteen asuinpaikka-alueen itäpäässä on Varejoen koulun kentällä nähtävillä muutamia ennallistuksia kivikauden asumuksista. Lisäksi paikalle on rakennettu katettuja polkuja asumuspainanteilla vierailua helpottamaan.

TAKAISIN