Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien kieltojen, rajoitusten, sääntöjen ja määräysten noudattamista. Pysäköintivirhemaksu on 40 €.

Pysäköintivirhemaksua koskeva lainsäädäntö

Laki pysäköinninvalvonnasta on tullut voimaan 1.1.2012. Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrätään pysäköintivirhemaksu (maksukehotus).

Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta.

Pysäköintivirhemaksun maksaminen

Ajoneuvon kuljettajalle on annettava kirjallinen kehotus suorittaa maksu 30 päivän kuluessa kehotuksen antamispäivästä. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Jollei maksukehotusta ole määräajassa noudatettu, pysäköintivirhemaksu on suoritettava 12 euron määrällä korotettuna. Maksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Sivun alkuun