Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Pysäköintivirhemaksun saaneella on oikeus esittää oikaisuvaatimus, joka voi koskea pysäköintivirhemaksukehotusta, maksumääräystä tai maksun korotusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä ilmoitetun maksuajan eli 30 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei jatka maksuaikaa vaan maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pysäköinninvalvojalle:

  • kirjallisesti valmiilla vastalauselomakkeella. Lomakkeita on saatavilla kaupungintalon 1. kerroksen asiakaspalvelupiste Kompassissa ja tästä linkistä.
  • Voit tehdä myös vapaamuotoisen kirjallisen vastalauseen ja lähettää sen postitse.

Oikaisuvaatimuksessa on oltava sen asian numero, jota oikaisuvaatimus koskee. Asian numero löytyy maksukehotuksen ja maksumääräyksen oikeasta yläkulmasta. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite, tilinumero, päiväys ja allekirjoitus. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on oltava vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelu maksun aiheettomuudesta. Oikaisuvaatimukseen voi myös laittaa liitteeksi todisteita, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota.

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä esimerkiksi pysäköinnintarkastajalta. Oikaisuvaatimuksesta annetaan kirjallinen päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava valitusasiakirjat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Lähettäjän vastuulla saadaan valitusasiakirjat myös lähettää maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät saapua perille yllä mainittuna määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä on selvitettävä tiedoksianto- tai saantitodistuksella. Oikaisuvaatimusta ei tutkita, jos valituskirjaan ei ole liitetty edellä mainittua todistusta pysäköintivirheen johdosta vaaditun maksun suorittamisesta.

Sivun alkuun