Liittymis- ja tonttijohtomaksut

Liittymismaksut

Tornion Vesi Oy:n hallituksen hyväksymä 5.6.2018, voimaantulopäivä 5.6.2018.

Liittymismaksulla katetaan alueen vesihuoltoverkoston rakentamiskustannukset. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin sekä käyttämään laitoksen palveluja. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen maksu, joten siihen ei sisälly arvonlisäveroa.

Liittyjä saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen laitoksen toiminta-alueella, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:n perusteella. Tällöin laitos erottaa liittyjän kustannuksella tämän kvv-laitteistot verkostosta ja palauttaa liittymismaksun, mikäli sellainen on aikanaan maksettu.

Liittymisoikeus siirtyy kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

Mikäli rakentamista ei ole aloitettu (2) vuoden kuluttua liittymishakemuksen jättämisestä hakemus raukeaa ja  asiakkaan on tehtävä uusi hakemus ja maksettava hakemusajankohtana voimassa oleva liittymismaksu.

Liittymismaksu laskutetaan uudelta liittyjältä, kun liittymissopimus liittyjän ja laitoksen kesken on allekirjoitettu.

Liittymismaksun määräytyminen

  • Liittymismaksuna peritään yksi maksu (vesi, jätevesi, hulevesi)
  • Palvelukerroin muodostuu osatekijöistä: vesi 40 %, jätevesi 40 %, hulevesi 20 %.
  • Kiinteistötyyppi otetaan huomioon kertoimella. Rakennuksen kerrosala kuvaa kohteen suuruutta, kerrosala tarkistetaan rakennusluvasta. Kohteissa, joille ei ole rakennusluvassa määritelty kerrosalaa, käytetään kokonaisalaa.
  • L = liittymismaksu (€)
  • A = kerrosala (k-m2)
  • k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (taulukko)
  • yl = liittymismaksun yksikköhinta on 2,0 €/k-m2
  • p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,4 + hulevesi 0,2 = 1)

Liittymismaksun laskentakaava L = A x k x yl x p (kaava 1).

 Kiinteistötyyppi Kerroin, k Vähimmäismaksu
 1 Rivitalo, kytketty pientalo5 4300
 2 Asuinkerrostalo 4
 3 Asuinliiketalo 3
 4 Liikerakennus 3
 5 Julkinen rakennus 3
 6 Teollisuusrakennus
(vain sos. tilojen vesi)
 2 4300
 7 Teollisuus-/
maatalousrakennus
 4 4300
 8 Vapaa-ajan asunnot 8 4000
 M1 Omakotitalo/
paritalo alle 250 k-m2
 3000
 M2 Omakotitalo/
paritalo 250 k-m2 tai suurempi
 4300

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt kaikkiin verkostoihin, lasketaan liittymismaksu L seuraavalla kaavalla:

L = p x m (kaava 2), jossa p = palvelukerroin ja m = maksuluokka.

Jätevesiviemärin liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisilla haja-asutusalueilla, jotka ovat jätevesiviemärin toiminta-aluetta, on 2950 euroa.

Erityiskuluttajien osalta, kuten runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavan liittyjän kertoimet määritellään tapauskohtaisesti. Rakennusten tai rakennelmien liittymismaksu, joiden kerrosalaa ei voida määritellä, liittymismaksu määrätään harkinnan mukaan kokonaisalaa käyttäen ja mikäli sitä ei voida pitää kohtuullisena liittyvän kiinteistön kannalta, liittymismaksu määritellään kiinteistön koon ja sillä toteutettavan rakentamisen ja käyttötarkoituksen mukaan.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään kiinteistöä laajennettaessa, kiinteistötyypin muuttuessa tai kun kiinteistö ottaa käyttöön uusia liittymiä. Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistön kerrosala laajenee yli 10 %. Omakotitalo/paritalon laajennuksesta peritään lisäliittymismaksua, jos kokonaiskerrosala ylittää M2 maksuluokan rajan (250 k-m2). Lisäliittymismaksu on tällöin maksuluokkien M1 ja M2 erotus. Muilta kiinteistöiltä, jotka eivät ole maksaneet liittymismaksua, peritään laajennuksesta liittymismaksu kiinteistötyypin mukaan kaavaa 1 käyttäen. Kiinteistötyypin muuttuessa peritään lisäliittymismaksu uuden kiinteistötyypin mukaan. Tästä vähennetään aiemmin maksettu liittymismaksu.

Mikäli vesihuoltoon liitetty kiinteistö puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, tulee tehdä uusi liittymissopimus. Liittymismaksua ei peritä, mikäli uusi rakennus on vastaavan kiinteistötyypin kuin purettu, eikä kerrosala kasva yli 10 % tai omakotitalon/paritalon M2 maksuluokan raja ylity. Muissa tapauksissa veloitetaan uuden rakennuksen ja puretun rakennuksen tyypin ja kerrosalan mukaisten liittymismaksujen erotus voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Mikäli tonttijohdot uusitaan, veloitetaan tonttijohtomaksu. Muutostyöt veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Mikäli samalla rakennuspaikalla tai tontilla sijaitsee kaksi tai useampia rakennuksia, (ei kuitenkaan kahta tai useampaa maksuluokan M1 tai M2 rakennusta) joissa on vesipiste, huomioidaan kaikkien tällaisten rakennusten kerrosala liittymismaksua määrittäessä. Erillistä liittymää ei tarvita. Omakotitalojen/paritalojen vesipisteellisten piharakennusten kerrosala huomioidaan määritellessä kuuluuko kiinteistö maksuluokkaan M1 vai M2.

Jos yleiselle alueelle rakennetaan useammalle rakennukselle yhteiset tonttijohdot, peritään maksu kultakin liittyjältä erikseen kiinteistötyyppeihin perustuvien kerrointen mukaisesti.

Liittymismaksun lisäksi laitos perii liittyjältä voimassa olevan taksan mukaista tonttijohtomaksua.