Taksat

Perusmaksu määräytyy kiinteistön käyt­tö­tar­koi­tuk­sen, ve­si­mit­ta­rin koon ja käyt­tö­mak­sun perusteella. Käyt­tö­mak­sun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä.

Tornion Vesi Oy:n vesi- ja jä­te­ve­si­mak­sut

Tornion Vesi Oy:n hallituksen hyväksymä 30.10.2023 § 10, voimaantulopäivä 1.1.2024. Tornion Vesi Oy perii sekä yleiset toimitusehdot että sopimusten ehdot ja vesihuollon kustannukset huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

  • Puhdas käyttövesi 2,17 €/m3 (alv 24 %)
  • Jätevesi 2,83 €/m3 (alv 24 %)

Perusmaksu

Tornion Vesi Oy:n perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, vesimittarin koon ja käyttömaksun perusteella seuraavasti:

Mittarikoko VesiJätevesi
Omakotitalo15-20 mm44 x 2,1744 x 2,83
Muu kiinteistö15-20 mm70 x 2,1770 x 2,83
25 mm70 x 2,1770 x 2,83
30 mm173 x 2,17173 x 2,83
40 mm302 x 2,17302 x 2,83
50 mm367 x 2,17367 x 2,83
80 mm389 x 2,17389 x 2,83
100 mm454 x 2,17454 x 2,83

Poikkeukset

  • Muiden kuin asuin­kiin­teis­tö­jen ja asuin­kiin­teis­töi­hin vesihuollon suhteen rin­nas­tet­ta­vien kiin­teis­tö­jen maksut hin­noi­tel­laan tar­vit­taes­sa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toi­mi­tuseh­to­jen kohdassa 2.5 tar­koi­tet­tu­jen liitty­jien maksuja.
  • Mikäli asiakas jatkaa ke­ho­tuk­ses­ta huolimatta huleveden johtamista jä­te­ve­si­ver­kos­toon, peritään kak­sin­ker­tai­nen jä­te­ve­si­mak­su.

Vii­väs­tys­kor­ko ja pe­ri­mis­kus­tan­nuk­set

Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.