Ylä­kou­lui­käi­set

Näiltä sivuilta löydät tukea ylä­kou­lui­käi­sen lapsen ja lap­si­per­heen arkeen.

Tukea ylä­kou­lui­käi­sen lap­si­per­heen arkeen

Nuoruudessa tapahtuu nopeaa ja laaja-alaista kehitystä. Lapsen vartalo muuttuu aikuisen mittoihin ja nuoren tunteet vaihtelevat kovastikin.  Nuoren suhde omiin vanhempiin muuttuu merkittävästi. Tässä vaiheessa tulee myös mietittäväksi mihin peruskoulun jälkeen suunnata. Näiltä sivuilta löydät tukea tähän hämmennyksen aikakauteen sekä nuorelle itselleen että vanhemmille.

Koulu

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella ja nuorella on lakiin perustuva oppivelvollisuus, jonka tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Oppivelvollisuuden tavoitteena on myös nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Linkki Tornion perusopetuksen sivuille.

Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä, jolloin yhteistyö koulun, oppilaan ja huoltajien kanssa on tärkeässä roolissa. Oppilaan saamaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea voidaan täydentää yksilökohtaisella oppilashuollolla, johon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta, mitä tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.
Linkki Tornion oppilashuollon sivuille.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on suunnattu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy määräaikaiset terveystarkastukset ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaiset lisätapaamiset. Kouluterveydenhuollossa edistetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaen varhaisen tuen tarpeet ja tukien ja ohjaten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen kuuluvat kouluterveydenhuollon tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun muassa opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa eli kouluterveydenhuolto on osana monialaista opiskeluhuoltoa.
Linkki Tornion kouluterveydenhuollon sivuille.

Ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalvelut

Ehkäisyneuvolassa tarjotaan yksilöille ja pareille raskaudenehkäisyneuvontaa ja mahdollisuutta saada itselleen sopiva ehkäisymenetelmä. Raskauden ehkäisyneuvonta pitää sisällään kokonaisvaltaisen seksuaaliterveyden edistäminen sekä seksuaalikasvatuksen antamisen. Ehkäisypalvelujen tarkoituksena on edistää yksilön ja parin terveyttä tukemalla ja tarjoamalla neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Raskauden ehkäisypalvelujen lisäksi ehkäisypalvelujen piiriin kuuluvat myös muut seksuaaliterveyttä edistävät palvelut, kuten seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen seksuaalikasvatuksen avulla, hedelmällisyysneuvonta, seksitautien ehkäisy, seksuaaliväkivallan ehkäisy, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tukeminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.
Linkki ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalveluihin.

Sosiaalipalvelut

Lapsella ja perheellä on viipymättä oikeus saada lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä palveluita tuen tarpeen mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ennen kaikkea huomioitava lapsen etu ja kuunneltava lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen tai perheen tarvitessa sosiaalihuollon palveluita tehdään palveluntarpeen arviointi tuen tarpeen kartoittamiseksi yhdessä perheen kanssa.
Linkki perheiden sosiaalipalveluiden sivuille.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan yhteistyötahon ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työskentelytavoista yhdessä asiakkaan kanssa sopiminen sekä tarpeen mukainen yhteystyö muiden tahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät ovat vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, pari- ja perhesuhteiden tukeminen sekä asiantuntija-apu.
Linkki Tornion kasvatus- ja perheneuvonnan sivuille.

Perhetyö

Perhetyö tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja ja perheen sosiaalisen verkoston laajentamista. Perhetyön tavoitteena on tukea lapsiperheitä riittävästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.
Linkki Tornion perhetyön sivuille.

Vammaispalvelu

Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarvittaviin tukitoimiin ja palveluihin. Erityispalveluja järjestetään, kun yleisten palvelujen apu ei riitä ja tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.
Linkki Tornion vammaispalvelujen sivuille.

Terveyskeskus

Tornion terveyskeskuksessa toimintaa tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Sen vastuulla ovat kiire- ja ajanvarausvastaanotto, kuntoutuspalvelut, röntgen sekä suun terveydenhuolto. Terveyskeskuksen vastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit, lakisääteiset lausunnot ja todistukset sekä muut kiireettömät terveysongelmat. Päiväpoliklinikalla hoidetaan kiireellisiä vaivoja, kuten korvakipu, virtsa- tai vatsavaivat sekä tuki- ja liikuntaelinvammat. Infektiovastaanotolla hoidetaan infektioita ja sinne on aina soitettava, ennen vastaanotolle tuloa.
Linkki Tornion terveyskeskuksen sivuille.

Suun terveys

Kouluikäisten suun terveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti koulupäivän aikana alueen hammashoitolassa. Suun terveystarkastus on yläkouluikäisellä kahdeksannella vuosiluokalla joko hammaslääkärin tai suuhygienistin toteuttamana. Tarvittaessa tehdään yksilöllisen tarpeen mukaisia tarkastuksia tai suun tutkimuksia.
Linkki Tornion suun terveyden sivuille.

Suun terveyden edistämisen ohjeita:
8. luokkalaiset
Aikuiset
Isovanhemmat

Puhe-, toiminta- ja fysioterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta sisältäen tutkimusta, kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä, jota voi antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä lapsen iänmukaisia tarpeita vastaava kielellinen ja kommunikatiivinen toimintakyky leikinomaisin menetelmin. Puheterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena tai molempina.
Linkki Tornion puheterapian sivuille.

Toimintaterapia on yksi kuntoutuksen muoto, jota saa toteuttaa vain laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Sen tavoitteena on antaa yksilölle omatoimisia selviytymiskeinoja oman elinympäristön arkisiin tilanteisiin. Toimintaterapian tarvetta ja toimintakykyä arvioidaan muun muassa testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.
Linkki Tornion toimintaterapian sivuille.

Fysioterapia on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa moniammatillista yhteistyötä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapian tarkoituksena on työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien rajoitteiden ennaltaehkäiseminen.
Linkki Tornion fysioterapian sivuille.

Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelut

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluihin kuuluvat Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen väestölle tuottamat ihmisläheiset ja laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Erikoissairaanhoitoon tarvitsee lähetteen perusterveydenhuollosta. Länsi-Pohjan keskussairaalassa palvellaan mm. seuraavissa yksiköissä: akuuttiklinikka- ja kiirevastaanotot sekä lastenklinikka.
Linkki Mehiläinen Länsi-Pohjan sivuille.

Mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Nuoren kohdalla psyykkisen kehityksen häiriintyminen tai pysähtyminen, jolloin nuori voi olla esimerkiksi masentunut, itsetuhoinen tai väkivaltainen, vaatii hoitoa. Vakava itseen tai toisiin kohdistuva tuhoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat harhat vaativat päivystyksellistä hoitoa. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Sähköiset palvelut

Digiklinikalla saa nopeasti apua terveyteen liittyviin asioihin ympäri vuorokauden ympäri vuoden ilman erillistä ajanvarausta. Digiklinikan etävastaanotolla voi lähettää hoitajalle tai lääkärille kysymyksen sekä tarvittaessa kuvia. Digiklinikalle voi olla yhteydessä missä tahansa terveyteen liittyvässä asiassa. Yleisimmät yhteydenotot liittyvät lieviin ylähengitystieinfektioihin, lieviin virtsatietulehduksiin ja vatsasuolikanavantulehduksiin, ihottumiin ja ihomuutoksiin, allergiaoireisiin, silmätulehdusoireisiin, akuuttiin selkäkipuun sekä reseptien uusintaan ja samalle lääkärille kontrollikäyntiin.
Linkki digiklinikalle.

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia terveystietojasi, kun tietosi on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja reseptejäsi, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti. Omakannassa voit myös pyytää reseptin uusimista, hallita omien terveystietojesi luovutukseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Linkki Omakantaan.

Kaikkiin laboratorio Nordlab:n näytteenottopisteisiin tarvitaan aina lähete. Ajan voit varata sähköisesti tai puhelimitse mikäli sähköinen ajanvaraus ei jostain syystä onnistu.
Linkki laboratorion ajanvaraukseen.

Suomi.fi -verkkopalvelusta löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin ja saatavilla oleviin palveluihin sekä toimintaohjeita asioiden hoitamiseen. Tunnistautuneena Suomi.fi -palveluun voit viestiä viranomaisten kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkistaa omat rekisteritietosi, voit esimerkiksi pyytää kopioita potilaskertomuksestasi tai potilaskertomuksesi lokitietoja.
Linkki Suomi.fi -palveluun.

Virtu.fi on Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Virtusta löydät kuntakohtaisesti kuntien tarjoamia sähköisiä palveluita.
Linkki Virtu.fi -sivuille.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua, selviytymistä ja osallisuutta erilaisissa elämäntilanteissa moniammatillisessa yhteistyössä paikallisten viranomaisten, koulujen ja oppilaitosten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorisotoimi tarjoaa monipuolista toimintaa alle 29-vuotiaille kuntalaisille heidän vapaa-aikanaan tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja sekä iloa ja luovuutta, kehittää itsetuntoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä lisätä nuorten osallisuutta. Nuorisotoimen toimintaan kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki, kulttuurinen nuorisotyö, koulunuorisotyö, nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, etsivä nuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta, tapahtumatoiminta sekä nuorten tieto- ja neuvontatyö.
Linkki Tornion nuorisotoimen sivuille.

Seurakunta

Seurakunnan nuorisotyön tavoitteena on tukea kristillistä kasvatusta ja kehitystä. Nuorille suunnattua toimintaa ovat muun muassa rippikoulu, isoskoulutus, nuorisotiimi ja bänditoiminta. Tornion seurakunnan nuorisotyö päivystää Tornion molemmilla yläkouluilla kerran viikossa.
Linkki Tornion seurakunnan yläkouluikäisten sivuille.

Järjestöjä ja kohtaamispaikkoja

Tornion 4H-yhdistys ry
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
METKA – Tornion harrastamisen malli

Valtakunnallisia palveluja

Lastentalo.fi on osa Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskylää. Sivuilta löydät tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta.
Linkki Lastentalon sivuille.

Neuvokas perheen sivuilta löydät vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Neuvokas perhe on apunanne, kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho mietityttää. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.
Linkki Neuvokas perheen sivuille.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen sekä tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.
Linkki MLL:n vanhempainnettiin.

Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0-16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.
Linkki Vanhempien Akatemian® -sivuille.

MLL:n sivuilla on myös lapsille ja nuorille suunnattu sivusto jota ovat tekemässä myös nuoret itse. Sivustolla löydät tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mediankäytöstä, mielenterveydestä, kiusaamisesta ja päihteistä. Sivuilta löydät Nuortennetin keskustelupalstan ja chatin, joissa voit keskustella luotettavan aikuisen kanssa sekä saada vertaistukea. Sivuilta löydät myös maksuttoman Lasten ja nuorten puhelimen, joka päivystää vuoden jokaisena päivänä ja siihen voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa.
Linkki MLL:n nuorten sivustolle.

Väestöliiton Hyvä kysymys -sivut on suunnattu kaikille ja sivuilta löydät asiantuntevaa neuvontaa, vertaistukea ja luotettavaa tietoa. Palveluja ja tietoa löytyy mm. parisuhteeseen, vanhemmuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä arkeen. Verkkopalvelusta löydät mm. chat- ja puhelinneuvontaa, luentoja ja verkkokursseja, videoita ja podcasteja, testejä sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja vertaisryhmiä.
Linkki Hyvä kysymys -sivuille.

EHYT ry:n koordinoima Muruset.fi on oma nettimummolasi. Koulutettujen vapaaehtoisten netti-isovanhempien kanssa voit jutella aiheesta kuin aiheesta.
Linkki Muruset.fi -sivustolle.

Nuortenelämä.fi on tieto- ja neuvontapalvelu kaikille Suomessa asuville nuorille. Palvelusta löydät monenlaista neuvontaa ja ohjausta elämäsi eri tilanteissa.
Linkki Nuortenelämää.fi -sivustolle.

Tukinetin tarkoituksena on tarjota apua ja tukea sekä mahdollistaa kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit mm. tutustua sinua koskettaviin aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai yksilöchatteihin, osallistua ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.
Linkki Tukinet-sivustolle.

Apuu-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Apuu-chatissa voit nimettömänä ja luottamuksellisesti keskustella mikä mieltäsi askarruttaa ja se on avoinna joka päivä klo 9-22.
Linkki Apuu-chatiin.

Sekasin-chatissa voit keskustella mistä tahansa mieltäsi painavista jutuista ja aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Sekasin-chat on suunnattu12–29-vuotiaille ja on avoinna ma-pe klo 9–24 sekä la-su klo 15–24.
Linkki Sekasin-chatiin.

Netari.fi -sivuilta löydät chatin ja wa:n luottamukselliseen jutteluun. Sivuilta löydät myös erilaisia mahdollisuuksia tavata kavereita. Twitch striimauspalvelussa voi katsella muiden pelejä tai julkaista omaasi. Momio on 7-17-vuotiaille suunnattu turvallinen sosiaalinen media, jossa voit jutella muiden kanssa ja tuunata omaa hahmoasi. Minecraft-palvelimella voi jutella ohjaajien kanssa tai tutustua muihin nuoriin. Netarin Discord on suunnattu 13-18 -vuotiaille keskustelualustaksi muiden nuorten ja ohjaajien kanssa.
Linkki Netari.fi -sivustolle.

Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten chatissa voit jutella aikuisen kanssa arkisin klo 15-18. Chatissa voit jutella nimettömänä ja luottamuksella. Aikuisen kanssa juttelu usein jo auttaa.
Linkki Ensi- ja turvakotien liiton Lasten ja nuorten chattiin.

Poikien Puhelin Väestöliiton ylläpitämä tietoa ja tukea tarjoava palvelu pojille ja nuorille miehille. Maksuton puhelin on avoinna arkisin klo 13-18 numerossa 0800 94884. Voit nimettömästi ja luottamuksella jutella mistä tahansa sinulle tärkeästä aiheesta koulutetun mieshenkilön kanssa.
Linkki Poikien Puhelimen -sivuille.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilta löydät tukea ja tietoa sekä ohjausta lapsille ja nuorille heidän kasvussaan omaan sukupuoleen. Sivuilla on hyödyllistä tietoa myös  nuorten vanhemmille ja muille läheisille. Löydät sivuilta mm. chatin ja sinulla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaaliohjaajan kanssa.
Linkki Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuille.

Loiste on 13-20 -vuotiaille sateenkaarinuorille suunnattu verkkonuorisotalo. Loisteessa voit vapaasti keskustella muiden nuorten kanssa turvallisessa tilassa, jossa on aina verkkonuorisotalon auki ollessa paikalla ohjaajia.
Linkki Loisteen sivuille.

Nuorten Exit tarjoaa tietoa ja tukea nuorille kaikissa omiin rajoihin, seurusteluun, seksuaaliväkivaltaan, häirintään ja vastikkeelliseen seksiin liittyvissä tilanteissa. 13-29-vuotiaille nuorille tarkoitettu tuki on kuuntelemista, neuvontaa ja palveluohjausta. Nuorten Exit tarjoaa etäyhteydellä lyhytkestoista keskusteluapua myös nuoren vanhemmille ja muille läheisille. Ammattilaisen kanssa voit puhua mm. seksuaalisuuden ja seksuaaliväkivallan aiheiden käsittelystä nuoren kanssa sekä saada tukea omaan jaksamiseen.
Linkki Nuorten Exit sivuille.

Syömishäiriöliiton Pohjois-Suomen Syli-keskuksen sivuilta löydät tietoa ja tukea, jos sairastat syömishäiriötä tai sinulla on syömishäiriöoireita. Sivut ovat suunnattu myös syömishäiriötä sairastavien läheisille: vanhemmille, puolisoille, sisaruksille ja muille, jotka kantavat huolta läheisestään.
Linkki Syömishäiriöliiton Pohjois-Suomen Syli-keskuksen sivuille.

Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mistä saat tukea mielenterveyden haasteisiin.
Linkki Mielenterveystalon sivuille.

Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löytyy mm. koulutuksia ja materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.
Linkki MIELI.fi -sivuille.

Nuorten mielenterveystalon sivuilta löydät tietoa mielenterveydestä ja omahoito-ohjelmia sekä Chillaa-chatin erityisesti nuorille, mutta suurin osa sisällöistä sopii kaikenikäisille.
Linkki Nuorten mielenterveystalon sivuille.

Turvakamu-sovellus on tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille tai nuorille, jotka ovat kohdanneet perheessään väkivaltaa tai elävät väkivallan keskellä. Turvakamu-sovelluksesta löydät tietoa, läsnäoloa ja turvaa omassa kännykässä sekä tukea väkivallasta selviytymiseen.
Linkki Turvakamu-sovellukseen.

Lasinen lapsuus -sivuilta löydät tietoa, ohjattuja nettiryhmiä ja chatteja 12-25 -vuotiaille nuorille, kun kodin aikuisten juominen mietityttää tai ahdistaa.
Linkki Lasinen lapsuus -sivustolle.

Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Päihdelinkki-verkkopalvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille sekä myös ammattilaisille ja opiskelijoille.
Linkki Päihdelinkki-verkkopalveluun.

Päihde- tai rahapeliongelma koskettaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien ongelmien lisäksi pelaamisesta syntyviä haittoja. Sivuilta löydät toimintaa ja palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille sekä maksuttoman 24/7 auki olevan päihdeneuvontapuhelimen.
Linkki EHYT ry:n sivuille.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuilta löydät palveluita ja apua mm. vanhemmuuteen, vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, päihteettömyyteen ja väkivallasta selviämiseen sekä taloudellisiin asioihin. Sivuilta löydät lisäksi erilaisia verkossa olevia vertaisryhmiä.
Linkki Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuille.

Suomen Punaisen Ristin sivuilta löydät kattavasti ensiapuohjeita erilaisiin tilanteisiin.
Linkki Suomen Punaisen Ristin sivuille.

Ar­jen va­lin­nat vai­kut­ta­vat ta­lou­teen ja vel­kaan­tu­mi­nen voi ta­pah­tua pik­ku­hil­jaa me­nojen ollessa tu­lo­ja suu­rem­mat. Taloudellinen tilanne voi huonontua myös äkillisesti esim. sairastumisen, työttömyyden tai eron seurauksena. Talous ja velkaneuvonnan Talouden oma-apu -sivuilla voit tutustua oman talouden työkaluihin, jotka voivat auttaa sinua eteenpäin haastavassa tilanteessasi.
Linkki Talouden oma-apu -sivuille.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
– normaali.fi – on suunnattu nuorille ja sieltä löytyy huolitesti sekä auttavia videoita
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki normaali.fi-sivuille.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.

Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17-19.
Linkki apua huoliin -chatiin.