Hen­ki­lös­tö­jaos­to

Hen­ki­lös­tö­jaos­ton tehtävänä on kaupungille työ­nan­ta­ja­na kuuluvien hen­ki­lös­tö­asioi­den kä­sit­te­le­mi­nen.

Hen­ki­lös­tö­jaos­to

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen.

Hen­ki­lös­tö­jaos­ton tehtävät

Henkilöstöjaosto esimerkiksi vastaa henkilöstöstrategian valmistelusta, hyväksyy kaupungin henkilöstön koulutussuunnitelman, päättää kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaan, päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, käy paikallisneuvottelut, antaa ohjeet tai määräykset niiden käymiseksi ja hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta muiden kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien johtavien viranhaltijoiden osalta.

Henkilöstöjaosto myös määrittelee johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa edustavat viran- ja toimenhaltijat, vastaa kaupungin yhteistoimintamenettelystä, päättää kaupungin työsuojelutoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä kaupungin työsuojeluelinten ja työsuojeluviranomaisen kanssa, vastaa työhyvinvoinnista ja henkilöstöpalveluista, hyväksyy henkilöstöä koskevat suositussopimukset ja toimintaohjeet sekä paikalliset etuudet ja oikeudet ja vastaa kaupungin työllistämisasioiden hoidosta, päättää ammattiyhdistystoimintaan osallistumisesta ja ammattialalisien ja vuosisidonnaisten osien myöntämisestä.

Henkilöstöjaostolle asiat esittelee henkilöstöpäällikkö.

Hen­ki­lös­tö­jaos­ton kokoonpano 2021–2025

Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

  • Husa Marja-Liisa, pu­heen­joh­ta­ja
  • Hast Jari, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
  • Hyöppinen Aino, jäsen, varajäsen Aalto Merja
  • Leinonen Risto, jäsen, varajäsen Sadinmaa Markku
  • Pernu Tytti, jäsen, varajäsen Vanhala Taava-Tuulia

Muut jäsenet

  • Rainio Olli, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja
  • Kujala Jukka, kau­pun­gin­joh­ta­ja
  • Juntunen Samuel, työl­li­syys­pääl­lik­kö
  • Parkkila Elisa, hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö, pöy­tä­kir­jan­pi­tä­jä