Röyttän me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke

Han­kea­lu­eel­le suun­ni­tel­laan yhteensä noin 12 uuden tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­tu­jen voimaloiden ko­ko­nais­kor­keus on noin 250 metriä.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Röyttän merituulivoimapuistohanke

Röyttän me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van muutos

Suun­nit­te­lua­lue

Rajakiiri Oy suunnittelee Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutosta Tornion Röyttänniemen teollisuus- ja satama-alueen eteläpuoleisella merialueella noin 10 km etäisyydellä Tornion kaupungin keskustasta etelään. Alue rajautuu lännestä Suomen ja Ruotsin väliseen rajaan ja Tornion laivaväylään, pohjoisessa Röyttänniemen asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen ja idässä Kuusiluodon ja Kukkokarin väliseen merialueeseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 18 km2.  

Tuu­li­voi­ma­puis­to

Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen alueelle suunnitellaan enimmillään 12:sta enintään 250 metriä korkean tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan noin 8–16 MW, jolloin koko merituulivoimapuiston kokonaisteho olisi korkeintaan noin 200 MW. 

Kukin tuulivoimala koostuu perustuksista, tornista, konehuoneesta ja roottorista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 265 metriä. Voimalayksiköt varustetaan lentoestevaloin. 

Merituulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan kytkemällä tuulivoimalat toisiinsa ja edelleen Taljan saaren sähköasemalle merikaapeleilla. Hanke ei edellytä erillisten sähköasemien rakentamista merelle, eikä mantereelle tarvita uusia ilmajohtoja. 

Röyttän merituulivoimapuiston rakentamisen aikainen liikennöinti tukeutuu Röyttän sataman ja siihen liittyvän teollisuusalueen tieverkostoon. Merituulivoimapuiston toiminnan aikaiset huoltokäynnit tehdään pääasiassa huoltoveneillä. Alueen liikennöinti tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä. 

Yleiskaava ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointi

Tornion kaupunginhallitus on päättänyt 20.12.2022 470 § hyväksyä Rajakiiri Oy:n kaavoitusaloitteen Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen laatimisesta. Tornion kaupunginhallitus on päättänyt 29.1.2024 xx § kuuluttaa vireille sekä asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville kuulemista varten alkaen 7.2.2024 kaavoituksen ajaksi. Yleiskaavan muutos laaditaan MRL 77 a § mukaisesti suoraan rakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tornion kaupunki vastaa alueen yleiskaavaprosessista.   

Suunnittelualueella on voimassa Röyttän edustan merituulivoimapuiston osayleiskaava, joka on hyväksytty Tornion kaupunginvaltuustossa 9.6.2014. Suunnittelualue on vastaava kuin suunnittelualueella voimassa olevan yleiskaavan suunnittelualue. Lainvoimaisessa osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu vesialuetta (W) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu 6 tuulivoimaloiden aluetta (tv-alueet) jotka mahdollistavat alueelle kaikkiaan 14 tuulivoimalan rakentamisen, joiden kokonaiskorkeudet saavat olla enimmillään 200 metriä merenpinnasta. 

Hanke edellyttää myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on laadittu vv. 2009–2011. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittiin mahdollisuutta rakentaa suunnittelualueelle vaihtoehdosta riippuen 18–45 yksikköteholtaan 3–5 MW tuulivoimalaa. Tällöin kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostui noin 100–130 metriä korkeasta tornista ja kolmilapaisesta halkaisijaltaan noin 100–150 metrisestä roottorista. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi lausuntonsa (LAPELY/16/07.04/2010) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 7.2.2011. 

Hankevastaava Rajakiiri Oy on pyytänyt Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa vuosina 2009–2011 laaditun Tornion Röyttän tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) riittävyydestä.  Röyttän tuulivoimahanketta on suunniteltu kumotun YVA-lain (468/1994) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, joka on päättynyt yhteysviranomaisen 7.2.2011 antamaan lausuntoon. Lapin ELY-keskus katsoo antamassaan lausunnossa (LAPELY/3755/2022), että sille esitettyjen tietojen perusteella kyseessä ei ole voimassa olevan YVA-lain (252/2017) 3 §:n 1 momentin tarkoittama uusi hanke, johon tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hanke ei ole myöskään muuttunut sillä tavoin, että se voitaisiin tulkita YVA-lain 3 §:n 1 momentin tarkoittamaksi hankkeen muutokseksi, jolla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Osayleiskaavan merituulivoimahankkeen vaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavan vaikutukset kuvataan osayleiskaavaselostuksissa. Kaavaselostuksessa arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöön muun muassa muuttamalla alueen maisemakuvaa sekä tuottamalla ääntä ja välkettä. Tuulivoimarakentamisella voi olla myös vaikutuksia luonnonarvoihin, ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, virkistykseen ja elinkeinoihin. 

Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti tuulivoimahankkeen luonto-, maisema-, kulttuuriperintö-, melu- ja välkevaikutuksia. Luonnon ja luonnonympäristön osalta vaikutuksia arvioidaan erityisesti linnuston ja kalaston osalta.  Vaikutukset arvioidaan luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. Lisäksi arvioidaan vaikutukset merenpohjaan, vesistöön ja veden laatuun sekä ilmastoon ja ilman laatuun. 

Kaavoituksen yhteydessä vaikutuksia arvioidaan riittävässä laajuudessaan myös muun muassa alueen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen. Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutuksia alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Kaavan vaikutusten arviointi perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin. 

Ylei­sö­ti­lai­suu­det

Kaavoituksen aikana järjestetään kolme julkista kuulemista, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavoituksesta. 

  • Kaavan osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma asetetaan nähtäville 7.2.2024 alkaen. Mie­li­pi­tei­tä pyydetään 8.4.2024 mennessä. Ylei­sö­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Aineen taidemuseon au­di­to­rios­sa 29.2.2024. 
  • Kaavan val­mis­te­luai­neis­to asetetaan julkisesti nähtäville arviolta al­ku­vuo­des­ta 2025. Näh­tä­vil­lä­oloai­ka­na jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus. 
  • Kaa­vaeh­do­tus asetetaan julkisesti nähtäville arviolta lop­pu­vuo­des­ta 2025. Näh­tä­vil­lä­oloai­ka­na jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus. 
  • Kaavan hy­väk­sy­mis­vai­he ajoittunee vuoteen 2026. 

Kan­sain­vä­li­nen kuuleminen

Kaavan suunnittelualue rajautuu Ruotsin rajaan, joten kaavalla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Kaavan kansainvälisen kuulemisen toteuttaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). 

Aloitusvaiheen Espoon sopimuksen mukainen kansainvälisen kuulemisen tilaisuus järjestetään Haaparannan kaupungintalolla, 11.4. kello 18.00 ruotsin aikaa (19.00 suomen aikaa), valtuuston kokoussalissa (Sandskär). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua Teamsin välityksellä. Linkki ilmoitetaan lähempänä tilaisuutta.

Lisätietoa kansainvälisestä kuulemisesta:

Underrättelse om ändring av delgeneralplan för en vindkraftspark utanför Röyttä, Torneå stad, Finland (naturvardsverket.se)

Länk till vår webbplats om Esbokonventionen och dess protokoll samt listan på aktuella Esboärenden där Sverige är utsatt part är www.naturvardsverket.se/esbo