Erityisen tuen tarve

Näiltä sivuilta löydät tukea, kun perheessä on erityisen tuen tarvetta.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Tornion perhekeskus » Erityisen tuen tarve

Erityistä tukea

Erityisen tuen tarve voidaan määritellä seuraavilla tavoilla. Kyseessä on henkilö, jonka hyvinvointi on vakavasti tai pitkäaikaisesti vaarantunut. Henkilölle ei löydy sopivaa palvelua tai tarpeeseen vastaaminen edellyttää usean eri palvelun yhteensovittamista. Lapsen tai nuoren kohdalla kasvuolosuhteet eivät turvaa lapsen kasvua tai kehitystä tai lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Näiltä sivuilta löydät tahoja, jotka ovat tukena tarvitessasi erityistä tukea.

Neuvola

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.
Linkki Tornion neuvoloiden sivuille.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on suunnattu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy määräaikaiset terveystarkastukset ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaiset lisätapaamiset. Kouluterveydenhuollossa edistetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaen varhaisen tuen tarpeet ja tukien ja ohjaten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen kuuluvat kouluterveydenhuollon tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun muassa opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa eli kouluterveydenhuolto on osana monialaista opiskeluhuoltoa.
Linkki Tornion kouluterveydenhuollon sivuille.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun jälkeisissä opinnoissa oleville eli ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, lukiolaisille, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto edistää ja seuraa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelukykyä, edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja opiskeluyhteisön hyvinvointia järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös opiskelijan varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukeminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.
Linkki Tornion opiskeluterveydenhuollon sivuille.

Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä, jolloin yhteistyö koulun, oppilaan ja huoltajien kanssa on tärkeässä roolissa. Oppilaan saamaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea voidaan täydentää yksilökohtaisella oppilashuollolla, johon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta, mitä tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.
Linkki Tornion oppilashuollon sivuille.

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa silloin, kun lapsella on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarve erityiseen hoitoon tai tukeen. Tornion varhaiskasvatuksessa toimii alueittain viisi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä yksi puheterapeutti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan moniammatillista yhteisyötä esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.
Linkki Tornion erityisvarhaiskasvatuksen sivuille.

Puhe-, toiminta- ja fysioterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta sisältäen tutkimusta, kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä, jota voi antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä lapsen iänmukaisia tarpeita vastaava kielellinen ja kommunikatiivinen toimintakyky leikinomaisin menetelmin. Puheterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena tai molempina.
Linkki kotihoidossa olevien alle kouluikäisten lasten puheterapiaan.
Linkki varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten puheterapiaa.

Toimintaterapia on yksi kuntoutuksen muoto, jota saa toteuttaa vain laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Sen tavoitteena on antaa yksilölle omatoimisia selviytymiskeinoja oman elinympäristön arkisiin tilanteisiin. Toimintaterapian tarvetta ja toimintakykyä arvioidaan muun muassa testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.
Linkki Tornion terveyskeskuksen toimintaterapiaan.

Fysioterapia on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa moniammatillista yhteistyötä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapian tarkoituksena on työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien rajoitteiden ennaltaehkäiseminen.
Linkki Tornion terveyskeskuksen fysioterapiaan.

Mielenterveyspalvelut

Lasten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut on tarkoitettu eri elämäntilanteisiin tukemaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Perheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena tukea koko perheenne hyvinvointia. Voit saada sosiaalipalveluista tukea mm. perheen arjen haasteisiin ja taloudelliseen toimeentuloon.

Lapsella ja perheellä on viipymättä oikeus saada lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä palveluita tuen tarpeen mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ennen kaikkea huomioitava lapsen etu ja kuunneltava lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen tai perheen tarvitessa sosiaalihuollon palveluita tehdään palveluntarpeen arviointi tuen tarpeen kartoittamiseksi yhdessä perheen kanssa.

Linkki perheiden sosiaalipalveluiden sivuille.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan yhteistyötahon ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työskentelytavoista yhdessä asiakkaan kanssa sopiminen sekä tarpeen mukainen yhteystyö muiden tahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät ovat vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, pari- ja perhesuhteiden tukeminen sekä asiantuntija-apu.
Linkki Tornion kasvatus- ja perheneuvonnan sivuille.

Perhetyö

Perhetyö tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja ja perheen sosiaalisen verkoston laajentamista. Perhetyön tavoitteena on tukea lapsiperheitä riittävästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.
Linkki Tornion perhetyön sivuille.

Vammaispalvelu

Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarvittaviin tukitoimiin ja palveluihin. Erityispalveluja järjestetään, kun yleisten palvelujen apu ei riitä ja tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.
Linkki Tornion vammaispalvelujen sivuille.

Pakolaistyö

Pakolaistyö yhdessä muiden viranomaisten kanssa vastaanottaa ja kotouttaa pakolaisia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja asettumista uuteen yhteiskuntaan.

HOX! Tornion kaupungin maahanmuuttopalveluiden sivuja päivitetään tällä hetkellä. Linkki sivuille tulee, kun ne julkaistaan.

Päihdehuolto

Päihdepalvelut on suunnattu päihteiden ongelmakäyttäjille, sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Päihdepalveluihin on subjektiivinen oikeus ja niitä on saatava välittömästi. Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä sekä vahvistetaan henkilön voimavaroja ja hyvinvointia.
Linkki Tornion päihdepalvelujen sivuille.

Seurakunta

Seurakunta järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Seurakunnalta saa keskusteluapua ja taloudellista tukea myös erilaisissa kriisitilanteissa.

Diakoniapäivystykseen voit tulla keskustelemaan mielessäsi olevista asioista sekä ruoka-aputarpeesta ilman ajanvarausta. Diakoniapäivystys on keskiviikkoisin klo 9-11 Suensaaren seurakuntatalon diakoniatoimistossa, os. Kirkkokatu 13, kuukauden viimeisenä keskiviikkona Järjestötalolla, Kemintie 53 sekä klo 15-17 Suensaaren seurakuntatalolla, diakoniatoimistossa.

Linkki Tornion seurakunnan sivuille.

Paikallisia ja valtakunnallisia järjestöjä

Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea kaikille lapsensa menettäneille lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta. Vertaistukea on tarjolla myös lapsenlapsensa menettäneille isovanhemmille sekä sisaruksensa menettäneille lapsille ja nuorille. Yhdistys järjestää monipuolisesti toimintaa mm. vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja, vertaistapaamisia, verkkovertaistukea sekä tukihenkilötoimintaa.
Linkki Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n sivuille.

Nuoret Lesket ry tarjoaa vertaistukea nuorena leskeksi tulleille parisuhde- ja perhemuodosta riippumatta. Järjestön kohderyhmänä ovat työikäiset lesket ja leskiperheet. Nuoret Lesket ry järjestää vertaistukiryhmätoimintaa eri paikkakunnilla, puhelintukea, verkkotukea, vertaistukiviikonloppuja ja tapahtumia. Yhdistykseltä saa myös neuvontaa, lakineuvontaa ja tietoa leskeyteen liittyvistä asioista.
Linkki Nuoret Lesket ry:n sivuille.

Surunauha ry tarjoaa vertaistukea kaikille itsemurhan tehneiden läheisille. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja tukihenkilötapaamisia, ylläpitää Lohtu-sovellusta läheisensä itsemurhaan menettäneille ja järjestää chat-ryhmiä, joissa keskusteluun voi osallistua anonyymisti. Surunauha tarjoaa keskusteluapua läheisensä itsemurhan kautta menettäneille joka arkipäivä.
Linkki Surunauha ry:n sivuille.

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea kaikille henkirikoksen uhrien läheisille. Huoma ry:n kautta voit saada puhelinvertaisen, voit osallistua eri paikkakunnilla pidettäviin vertaistukiryhmiin sekä joka kuukausi verkossa järjestettäviin vertaisiltoihin ja kaksi kertaa vuodessa järjestettävään valtakunnalliseen vertaistukiviikonloppuun. Lisäksi Huoma ry:n kautta saa palveluohjausta ja asianajajan neuvontaa.
Linkki Huoma ry:n sivuille.

Suomen CP-liiton sivuilta löydät tietoa ja tukea, jos sinulla tai läheiselläsi on cp-vamma, mmc, hydrokefalia, normaalipaineinen hydrokefalia tai motorisen oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia. Cp-liitto ja sen jäsen yhdistykset järjestävät monenlaisia tapahtumia, tapaamisia ja toimintaa.
Linkki Suomen CP-liiton sivuille.
Linkki Meri-Lapin CP-liiton sivuille.

Erityislasten Omaiset ELO ry on erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys Lapin alueella. Yhdistys järjestää monenlaista toimintaa perheille, joissa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Tuen tarpeet voivat olla diagnosoituja tai diagnosoimattomia fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia.
Linkki Erityislasten Omaiset ry:n sivuille.

ADHD-liiton sivuilta löydät tietoa ja tukea ADHD:sta sekä lapsille, nuorille, aikuisille että ammattilaisille.
Linkki ADHD-liiton sivuille.
Linkki Lapin ADHD ry:n sivuille.

Lapin Nepparit on vertaistukiyhdistys erityislasten vanhemmille.
Linkki Lapin Nepparit ry:n sivuille.

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry on vertaistukiyhdistys perheille, joissa on tai on ollut yksi vanhempi.
Linkki Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry:n sivuille.

Leijonaemot-sivuilta löydät tietoa, tukea ja vertaistukea erityislasten vanhemmille.
Linkki Leijonaemojen sivuille.

Tukiliitto.fi -sivuilta löydät tietoa kehitysvammaisen lapsen osallisuudesta, vertaistuesta ja perheille suunnatuista tapahtumista sekä käytännön vinkkejä ja oppaita eri elämäntilanteisiin.
Linkki Tukiliitto.fi -sivuille.

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry järjestää tapahtumia ja tarjoaa vertaistukea.
Linkki Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n sivuille.

Epilepsialiiton sivuilta löydät tukea, neuvontaa ja vertaistukea epilepsiaa sairastavan lapsen vanhemmuuden tueksi.
Linkki Epilepsialiiton sivuille.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
– normaali.fi – on suunnattu nuorille ja sieltä löytyy huolitesti sekä auttavia videoita
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki normaali.fi-sivuille.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.