Eroaut­ta­mi­nen

Näiltä sivuilta löydät tukea ero­ti­lan­teis­sa ja eroa harkitessa.

Tukea ero­ti­lan­teis­sa

Ero tai ylipäätänsä eron harkitseminen on pysäyttävä kokemus ja voi olla henkisesti hyvinkin kuormittava elämäntilanne. Eron aikana pitäisi pyörittää arkea ja hoitaa esimerkiksi asumiseen ja lasten asioihin liittyviä järjestelyitä. Näiltä sivuilta löydät tukea, jos olet eroamassa, juuri eronnut tai harkitset eroa. Hae apua matalalla kynnyksellä.

Neuvola

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.
Linkki Tornion neuvoloiden sivuille.

Sosiaalipalvelut

Lapsella ja perheellä on viipymättä oikeus saada lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä palveluita tuen tarpeen mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ennen kaikkea huomioitava lapsen etu ja kuunneltava lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen tai perheen tarvitessa sosiaalihuollon palveluita tehdään palveluntarpeen arviointi tuen tarpeen kartoittamiseksi yhdessä perheen kanssa.
Linkki perheiden sosiaalipalvelujen sivuille.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan yhteistyötahon ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työskentelytavoista yhdessä asiakkaan kanssa sopiminen sekä tarpeen mukainen yhteystyö muiden tahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät ovat vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, pari- ja perhesuhteiden tukeminen sekä asiantuntija-apu.
Linkki Tornion kasvatus- ja perheneuvonnan sivuille.

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut turvaavat lapsen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen esimerkiksi vanhempien erotessa. Perheoikeudellisilla palveluilla tarjotaan apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten kanssa, jotka liittyvät esimerkiksi lapsen huoltoon ja elatukseen.
Linkki Tornion perheoikeudellisiin palveluihin.

Mielenterveyspalvelut

Lasten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Seurakunta

Seurakunnalta saa keskusteluapua ja taloudellista tukea myös erilaisissa kriisitilanteissa.

Diakoniapäivystykseen voit tulla keskustelemaan mielessäsi olevista asioista sekä ruoka-aputarpeesta ilman ajanvarausta. Diakoniapäivystys on keskiviikkoisin klo 9-11 Suensaaren seurakuntatalon diakoniatoimistossa, os. Kirkkokatu 13, kuukauden viimeisenä keskiviikkona Järjestötalolla, Kemintie 53 sekä klo 15-17 Suensaaren seurakuntatalolla, diakoniatoimistossa.

Linkki Tornion seurakunnan sivuille.

Järjestöjä ja kohtaamispaikkoja

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry on vertaistukiyhdistys perheille, joissa on tai on ollut yksi vanhempi.
Linkki Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry:n sivuille.

Kriisikeskus Turvapoiju tarjoaa keskusteluapua, kun olet kohdannut järkyttävän tapahtuman tai yllättävän ja haastavan elämäntilanteen. Maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua saat mm. puhelimessa, verkossa ja vertaistukiryhmissä.
Linkki Kriisikeskus Turvapoijun sivuille.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuilta löydät palveluita ja apua mm. vanhemmuuteen, vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, päihteettömyyteen ja väkivallasta selviämiseen sekä taloudellisiin asioihin. Sivuilta löydät lisäksi erilaisia verkossa olevia vertaisryhmiä.
Linkki Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuille.

Valtakunnallisia palveluita

Jokainen perhe on yksilöllinen ja tarvitsee tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Vertaistuen merkitys korostuu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa tavatessa ja keskustellessa. Erotilanteissa tukea ja tietoa antavia järjestöjä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy vanhemmuussuunnitelma tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelmassa sovitaan lapsen arjen järjestämisestä ja lähtökohtana ovat lapsen käytännön tarpeet. Vanhemmuussuunnitelma on vanhempien yhteinen, vapaaehtoinen työkalu vanhemmuuteen eron jälkeen. Se ei ole virallinen sopimus tai juridinen asiakirja. Erovanhempien ja -perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat myös hyödyntää vanhemmuussuunnitelmaa apuvälineenä työssään.
Linkki THL:n vanhemmuussuunnitelma-sivuille.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea erotilanteeseen. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.
Linkki MLL:n vanhempainnettiin.

MLL Helsingin yhdistyksen tuottamat Ero lapsiperheessä -piirrosvideot on suunnattu tueksi eroaville/ eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot löytyvät useina kieliversioina.
Linkki Ero lapsiperheessä -piirrosvideoihin.

Ensi- ja turvakotien liiton tekemästä Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -opas on tarkoitettu eroaville tai eroa harkitseville sekä heidän läheisilleen. Oppaasta löydät tietoa ja tukea erotilanteissa lapsiperheille.
Linkki Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -oppaaseen.

Ensi- ja turvakotien liiton Apuaeroon.fi -sivustolta löydät kattavasti tietoa eroon liittyen sekä paikallisesta eroauttamisesta.
Linkki Apuaeroon.fi -sivustolle.

Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0-16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.
Linkki Vanhempien Akatemian® -sivuille.

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö, jonka sivuilta löydät hyödyllistä tietoa lasten ja nuorten tukemiseen erotilanteessa.
Linkki Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n sivuille.

Elatusvelvollisten Liitto ry on vuonna 1978 perustettu lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron jälkeen. Liitto julkaisee Elatusvelvollinen – Uusperheellinen -lehteä, tarjoaa puhelinneuvontaa ja järjestää tapahtumia ja on ollut mukana luomassa mm. uudistunutta lapsenhuoltolakia.
Linkki Elatusvelvollisten Liitto ry:n sivuille.

Yhden Vanhemman Perheiden liiton ylläpitämä VeNyvä-nuorisotoiminta tarjoaa vertaistukea ja vapaa-ajantoimintaa 12-17 -vuotiaille nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Sivuilta löydät mm. nuorten kokemuksia vanhempien erosta.
Linkki VeNyvä-nuorisotoiminnan sivuille.

Miessakit ry:n sivuilta löydät tukea isyyden tueksi ja apua ero-ongelmien käsittelyyn ja niistä selviämiseen. Voit saada henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen. Keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen ja isän suhteen jatkuminen myös eron jälkeen.
Linkki Miessakit ry:n sivuille.

Isät lasten asialla ry:n sivuilta löydät tietoa ja vertaistukea iseille erotilanteissa.
Linkki Isät lasten asialla ry:n sivuille.

Sateenkaariperheen ero-oppaasta löydät tietoa eronneelle, eroavalle tai eroa pohtivalle sateenkaariperheen vanhemmalle eron toteutuksesta, käytännön järjestelyistä ja eron vaikutuksista.
Linkki Sateenkaariperheen ero-oppaaseen.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
– normaali.fi – on suunnattu nuorille ja sieltä löytyy huolitesti sekä auttavia videoita
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki normaali.fi-sivuille.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.

Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17-19.
Linkki apua huoliin -chatiin.