Työsuojelu

Työsuojelun tehtävänä on ehkäistä, vähentää ja poistaa työssä ja työoloista aiheutuvia tapaturmia, ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta, siis varmistaa turvalliset työolot. Työsuojelua säätelevät erilaiset lait kuten työturvallisuuslaki, työsuojelun valvontalaki ja työterveyshuoltolaki.

Työsuojelu kattaa työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien asioiden lisäksi myös palvelussuhteen ehtoihin, henkiseen hyvinvointiin, johtamiseen ja organisaation toimivuuuteen sekä tuottavuuteen ja yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Päävastuu työolojen kehittämisestä on työpaikoilla. Tämä koskee sekä lainsäädäntöön perustuvaa työsuojelua että vapaaehtoista työolojen kehittämistä. Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta on työsuojelun keskeinen ulottuvuus. Työsuojeluhallinto ja myös muut viranomaiset ja niiden asiantuntemus tukevat työsuojelua ja siihen vaikuttavia toimia.

Sivun alkuun