Valkiavaaran tuulivoimapuistohanke

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Valkiavaaran alueelle, joka sijaitsee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueella, noin 15 kilometrin etäisyydellä Tervolan keskustasta luoteeseen ja noin 45 kilometriä Tornion keskustasta koilliseen. Tervolan ja Tornion kaava-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 4 380 ha. Kaava-alueiden maa-alueet ovat yksityisen maanomistajien, yhteismetsän ja Tornator Oyj:n omistuksessa.

Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 45 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Tuulivoimaloista enimmillään 41 sijoittuu Tervolan puolelle ja neljä Tornion puolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema hankealueen eteläosaan nykyisen voimajohdon varrelle.

Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon hankealueen itäpuolella sijaitsevalla Petäjäskosken sähköasemalla. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi, noin 30 km pitkä, 110 kV tai 400 kV voimajohto. Voimajohdon rakentaminen leventää olemassa olevaa maastokäytävää noin 20-40 metriä. Rakennettava ilmajohto palvelee mahdollisesti useampaa alueelle tulevaisuudessa rakennettavaa tuulivoimahanketta. Mikäli Valkiavaaran hanke on mahdollista liittää jonkin muun hankkeen yhteydessä rakennettavalla voimajohdolla Petäjäskosken sähköasemalle, ei voimajohdon rakentaminen Valkiavaaran hankkeessa ole tarpeen.

  • Hankkeen YVA-selostus ja kaavaluonnos ovat valmisteilla ja tavoitteena on saada ne nähtäville vuodenvaihteen 2022/2023 tienoilla.

Lisää tietoja hankkeesta löytyy vastikään nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä laajemmin YVA-ohjelmasta:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Valkiavaaran_tuulivoimahanke_TervolaTornio

Yleisötilaisuus:

Hankkeessa pidettiin 24.03.2022 klo 18 – 20 yleisötilaisuusjossa esiteltiin OAS:t ja YVA-ohjelma, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen pystyi osallistumaan paikan päällä tai etänä.

Yleisötilaisuuden muistio

Päivitetty 24.11.2022

Sivun alkuun