Vinsanmaan tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion länsiosaan, Vinsanmaan alueelle. Hankealue jatkuu idässä Tervolan puolella, muodostaen kahden kunnan alueelle sijoittuvan puistokokonaisuuden yhdessä Tervola Kuorinki -hankealueen kanssa. Vinsanmaan osa tästä kokonaisuudesta sijoittuu Arpelan kylän koillispuolelle, Sattajärven lounaispuolelle sekä Korpijärven pohjoispuolelle.

Hankealueelta on etäisyyttä Arpelan kylään noin 3,2 kilometriä. Tornion kaupungin keskustaajama-alueelle matkaa on noin 24 kilometriä. Tuulivoimapuiston Tervolan puolella sijaitsevalta osalta matkaa Kemijokeen kertyy noin 5,2 km ja Tervolan taajama-alueeseen noin 7,5 km. Vakituiseen asutukseen on voimaloilta etäisyyttä vähintään 2 km ja rekisteröityihin vapaa-ajanasuntoihin vähintään 1,5 km.

Vinsanmaan hankealueen kiinteistöjen omistajiin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että institutionaalisia maanomistajia. Alue on valtaosin metsätalouskäytössä ja siellä sijaitsee myös turvetuotantoalueita.

Tuulivoimapuisto

Tornion puoleisen Vinsanmaan hankealueen koko on noin 1 100 hehtaaria, ja sinne on suunnitteilla alustavasti 8 tuulivoimalaa. Tervolan Kuoringin puolelle voimaloita tulee alustavasti 18. Suunniteltujen voimaloiden pyyhkäisykorkeus on korkeintaan 250–260 metriä. Korkeutta rajoittaa Kemi-Tornion lentokenttään liittyvä korkeusrajoite (309 metriä merenpinnan yläpuolella). Yksittäisen voimalan nimellisteho tulee olemaan 6–10 megawattia.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto tapahtuu huoltoteiden ojiin rakennettavia maakaapeleita pitkin. Kantaverkkoon liittymistä varten rakennetaan hankealueelta etelään, Keminmaan sähköasemalle, 110 kV -voimajohto, olemassa olevan voimajohdon rinnalle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan MRL 77 a pykälän mukaisesti suoraan rakentamista ohjaavana. Hanke edellyttää myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). YVA on hankkeessa yhteinen Tornion Vinsanmaan ja Tervolan Kuoringin alueille. Eri kuntien puolilla oleville alueille laaditaan kuitenkin omat erilliset yleiskaavansa. Tornion kaupunki vastaa Vinsanmaan alueen yleiskaavaprosessista ja Tervolan kunta Kuoringin alueen yleiskaavaprosessista.

Kaavoitusmenettelyjen yhteydessä järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteydessä kaksi julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä hankkeesta. Kunkin nähtävilläolon yhteydessä pidetään myös yleisötilaisuus. Nähtävilläolot pyritään sovittamaan aikataulullisesti yhteen.

  • Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma tulevat julkisesti nähtäville 9.11.-9.12.2022.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä kaavojen valmisteluaineistot tulevat julkisesti nähtäville arviolta syksyllä 2023.
  • Kaavaehdotukset tulee julkisesti nähtäville arviolta loppuvuodesta 2023.
  • Kaavat tuodaan Tornion kaupunginvaltuuston ja Tervolan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta kesällä 2024.
  • YVA-ohjelman yleisötilaisuudesta järjestettiin etäosallistuminen

Hankkeen tavoiteltu rakentamisaikataulu on vuosina 2024–2025.

Hankkeen vaihtoehtotarkastelu

Alustavasti Tornion puolelle sijoittuu 8 voimalaa ja Tervolan puolelle 18 voimalaa. Hankkeen vaihtoehtotarkastelu tarkentuu YVA-ohjelmassa ja OAS:ssa.

Yleisötilaisuus

Hankkeeseen liittyen on järjestetty yleisötilaisuus Tervolan kunnantalolla, yhdessä ELY-keskuksen kanssa 22.11.2022 klo 18.00-20.00, jossa on esitelty Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Tilaisuuteen on voinut osallistua myös etänä.

Yleisötilaisuuden muistio 22.11.2022

Asukaskysely

Hankkeessa järjestetään asukaskysely, joka toteutetaan ennen YVA-selostuksen valmistumista ja aikaa vastata kyselyyn 31.12.2022 asti. Selvitämme tällä asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta. Kysely on hankkeessa toteutettavaan lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Asukaskysely löytyy tästä osoitteesta: Kuorinki-Vinsanmaa_asukaskysely – sivu 1 (surveypal.com)

 

Päivitetty 13.12.2022

Sivun alkuun