Juhlavuoden toi­min­ta­ra­han myön­tä­mis­pe­rus­teet

Toi­min­ta­ra­han turvin avustetaan juhlavuoden teemaa ja tavoitteita tukevia tapahtumia ja sisältöjä, jotka toteutetaan juhlavuonna.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kulttuuri » Tornio 400 vuotta » Juhlavuoden toimintarahan myöntämisperusteet

Juhlavuoden toi­min­ta­ra­han myön­tä­mis­pe­rus­teet

Tornio juhlii 400-vuotista historiaansa vuonna 2021. Tavoitteena on yhdessä saada aikaan tapahtumien ja elämysten täyteinen juhlavuosi. Juhlavuodelle on päätetty avata hakuun toimintarahapotti, jolla avustetaan juhlavuoden teemaa ja tavoitteita tukevia tapahtumia ja sisältöjä, jotka toteutetaan juhlavuonna. Juhlavuoden toimintaraha on yksi tapa saada torniolaiset osallistumaan juhlavuoden sisällöntuotantoon ja saada juhlavuoden sisällöstä monipuolinen ja torniolaisten toiveiden mukainen.

Toimintarahan hakuaika on 2.1.–15.4.2020. Hakuaika on päättynyt – kiitos hakijoille!

Toimintarahaa myönnettiin seuraaville toimijoille:

 • Tornion kameraseura ry, va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn 1000€
 • Tanssii Tätien Kanssa ry, tans­sie­si­tyk­seen 500€
 • Alatornion Pirkat ry, kult­tuu­ri­suun­nis­tuk­seen 600€
 • Tornion kä­si­työ­tu­val­le, Tornio 400-neu­le­fes­ta­rei­hin 1500€
 • Kump­pa­nuus­kes­kus Luotsi ry, kult­tuu­ril­lis­ta vir­kis­tys­päi­vään 500€
 • Ka­ma­ri­kuo­ro­yh­dis­tys Arios ry, kuo­roe­si­tyk­siin 800€
 • Tornion VPK,  130-vuo­tis­ke­sä­juh­laan 500€
 • Geo­kät­köi­li­jät ry, geo­kät­köi­lyn suur­ta­pah­tu­maan 1000€
 • Rait­tiusyh­dis­tys Valistus II ry, pe­rin­ne­ruo­ka tapahtumiin 1500€
 • VisaNordica, esi­kou­lu­lais­ten musiik­ki­sa­tua varten 1500€
 • Tornion Mieskuoro ry, kuorojen yh­teis­kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­seen 1000€
 • Tor­nio­lai­nen naiskuoro Melodonnat ry, Tornio-aiheisten konserttien järjemiseen 500€
 • Titta Court, kar­ne­vaa­li­ta­pah­tu­maan 3000€
 • Tornion Lausujat ry, ru­no­koos­tei­siin ja yhtenäisiin esiin­ty­mi­sa­sui­hin 800€

Yksi hakija veti hakemuksensa pois päätöksenteon jälkeen. Hakemus oli arvoltaan 300 euroa.

Ha­kuk­ri­tee­rit

 • Toi­min­ta­ra­han haku on auki tor­nio­lai­sil­le jär­jes­töil­le, ryhmille ja yk­sit­täi­sil­le henkilöille. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen.
 • Toi­min­ta­ra­haa voi hakea kaikille avoimeen ja pää­sy­mak­sut­to­maan tapahtumaan, tempaukseen tai muuhun juh­la­vuo­del­le 2021 si­joit­tu­vaan ja liittyvään sisältöön. Myös pientä pääsymaksua perivät tapahtumat voivat ta­paus­koh­tai­ses­ti saada toi­min­ta­ra­haa.
 • Haettavan sisällön tulee jollain tavalla edistää juhlavuotta ja vastata mah­dol­li­sim­man hyvin valikoituja juhlavuoden teemoja ja tavoitteita.
 • Uudet tapahtumat ja tempaukset ovat etusijalla toi­min­ta­ra­han jaossa
 • Tapahtumia ja sisältöjä haetaan koko juh­la­vuo­del­le (1.1.-31.12.2021), tapahtuma tulee toteuttaa juhlavuoden aikana.
 • Sisältöjen valinnassa pyritään huomioimaan kai­ke­ni­käi­set kohderyhmät
 • Toi­min­ta­ra­haa hakevan tulee perustella rahan tarvetta ja määritellä haettavan rahan suuruus. Toiminnan ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­ta tulee käydä ilmi to­teu­tet­ta­van hankkeen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set sekä se osuus kus­tan­nuk­sis­ta, jonka hakija esittää ra­hoi­tet­ta­vak­si juhlavuoden toi­min­ta­ra­hal­la.
 • Tapahtuman tulee olla hyvien tapojen mukainen, eikä se saa olla tiettyjä ryhmiä disk­ri­mi­noi­va.
 • Toi­min­ta­ra­haa ei myönnetä tapahtumiin tai toimintaan, joiden tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta. Toi­min­ta­ra­haa ei myöskään myönnetä tapahtumiin, joilla on puo­lue­po­liit­ti­nen tai us­kon­nol­li­nen tarkoitus, eikä yhdistysten vuo­si­juh­liin tai muihin sisäisiin tapahtumiin.
 • Samaan kohteeseen voi saada vain yhden avustuksen eikä avustusta myönnetä toimintaan, joka on saanut avustusta joltain kaupungin muulta hal­lin­to­kun­nal­ta.
 • Toi­min­ta­ra­ha­ha­ku on auki pääasiassa tapahtuman jär­jes­tä­jil­le. Yksittäiset esiintyjät voivat ottaa yhteyttä kult­tuu­ri­toi­mis­toon: kult­tuu­ri­toi­mis­to@tornio.fi

Hakeminen

 • Toi­min­ta­ra­haa haetaan lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla hakuajan alettua. Ha­ku­lo­mak­kei­ta voi myös noutaa kau­pun­gin­ta­lon pal­ve­lu­pis­te Kompassista ja palauttaa ne täytettynä Kompassiin määräaikaan mennessä.
 • Hakemus tulee olla perillä viimeistään 15.4.2020

Päätökset toi­min­ta­ra­han jaosta ja seuranta

 • Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset listataan ja juhlavuoden työryhmä tekee juh­la­toi­mi­kun­nal­le esityksen potin jaosta. Tornio 400 juh­la­toi­mi­kun­ta päättää rahan jakamisesta kesäkuun puoliväliin 2020 mennessä.
 • Toi­min­ta­ra­ha­po­tin suuruus on ko­ko­nai­suu­des­saan 15.000 euroa. Jaettava summa per tapahtuma voi vaihdella riippuen tapahtuman luonteesta.
 • Toi­min­ta­ra­ha maksetaan mar­ras­kuu­hun 2020 mennessä.
 • Toi­min­ta­ra­han käyt­tö­seu­ran­ta: toi­min­ta­ra­han käytöstä tulee toimittaa selvitys viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtuman to­teut­ta­mi­sen jälkeen, sisältäen mielellään 1-5 valokuvaa ta­pah­tu­mas­ta viestintää ja ar­kis­toin­tia varten. Toi­min­ta­ra­han käyttöön liittyvät kuitit ja tositteet tulee säilyttää mahdollista tarkastusta tai li­sä­sel­vi­tyk­siä varten. Tornion kaupungin ti­lin­tar­kas­ta­jil­la on oikeus halutessaan tarkastaa avustuksen saajan rahankäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avus­tuseh­to­jen nou­dat­ta­mi­sen sel­vit­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­ra­ha voidaan periä takaisin, mikäli tapahtuma ei toteudu tai mikäli hakija ei tee toi­min­nas­taan selvitystä edellä mainitulla tavalla.

Juhlavuoden tunnuksen käyttö

Tapahtumat, joissa on selkeästi juhlavuoteen liittyvää erityistä sisältöä, joka tukee juhlavuoden teemaa ja tavoitteita, saavat käyttöönsä juhlavuoden tunnuksen. Toimintarahan saaneet tapahtumat saavat käyttöönsä juhlavuoden tunnuksen, jota tulee käyttää avustettavien tapahtumien viestinnässä. Myös tapahtumat, jotka eivät hae juhlavuoden toimintarahaa, saavat käyttöönsä juhlavuoden tunnuksen. Tunnus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sellaisten sisältöjen ja tapahtumien viestimiseen ja markkinointiin, joilla on selkeä yhteys juhlavuoteen. Juhlavuoden tunnus tulee näkyä tapahtumamainoksessa näkyvällä paikalla.  Juhlavuoden tapahtumat listataan juhlavuoden tapahtumakalenteriin.